دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

ارائه دهنده انواع مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت
نمونه سوال استخدامی، داستان برای کودکان و...
هرآنچه که نیاز دارید


تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

قیمت:129000ریال

موضوع:

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:129

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه........................................................................................................... 2

1-2اهمیت کشت سیب زمینی................................................................................... 3

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران................................................................................ 4

1-4 منطقه مورد مطالعه........................................................................................... 5

1-4-1 استان خراسان.......................................................................................... 5

1-4-2 استان سمنان........................................................................................... 7


فصل دوم

2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق................................................................... 10

2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق............................................................................... 18

2-2-1 عوامل هواشناسی.................................................................................... 18

2-2-2 فاکتورهای گیاهی.................................................................................... 18

2-2-3 شرایط محیطی و مدیریتی......................................................................... 19

2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( FAO )................................................ 19

2-4 روش فائو – پنمن- مانتیس.............................................................................. 20

2-4-1 تعیین گرمای نهان تبخیر ( l ).................................................................. 21

2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (D)............................................................... 21

2-4-3 تعیین ضریب رطوبتی (g )......................................................................... 22

2-4-4 تعیین فشار بخار اشباع (ea )....................................................................... 22

2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )....................................................................... 22

2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra ).............................................................. 23

2-4-7 تعداد ساعات رو شنایی(N)........................................................................ 24

2-4-8 تابش خالص(Rn ).................................................................................... 24

2-4-9 شار گرما به داخل خاک(G)........................................................................ 25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری...................................................................... 25

2-5 لایسیمتر..................................................................................................... 25

2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر................................................................................... 26

2-7 انواع لایسیمتر:.............................................................................................. 28

2-7-1 لایسیمتر زهکشدار................................................................................... 28

2-7-2 لایسیمتر وزنی....................................................................................... 29

2-7-2-1 لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک.................................................................. 30

2-11-2-2 میکرو لایسیمتر‌های وزنی ...................................................................... 32

2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی................................................................ 35

2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده................................................................ 35

2-8-2 لایسیمتر‌های با خاک دست خورده................................................................. 36

2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر ......................................................................... 36


فصل سوم

3-1 محل انجام طرح............................................................................................. 38

3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر..................................................................... 38

3-3 تهیه بستر و نحوه کشت.................................................................................... 39

3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی...................................................................................... 40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق................................................................. 42

3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی.......................................................................... 43


فصل چهارم

4-1 بافت خاک................................................................................................... 45

4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه.......................................................................... 45

4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی................................................................ 45

4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری................................................................. 46

4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی..................................................................... 46

4-6 بحث در مورد نتایج......................................................................................... 47

4-7 نتیجه گیری................................................................................................. 48

4-8 پیشنهادات................................................................................................... 48

منابع و ماخذ...................................................................................................... 84
فهرست جداول

جدول1-1 میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان............................................ 4

جدول1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380........................... 5

جدول 1-3 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان......................................................... 6

جدول 1-4 وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380........................... 7

جدول 1-5 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان........................................................... 8

جدول 4-1 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود.................................................................................................................................................................................................. 61

جدول 4-2 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند.................................................................................................................................................................................................. 62

جدول 4-3 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه.................................................................................................................................................................................................. 63

جدول 4-4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان.................................................................................................................................................................................................. 63

جدول 4-5 سالهای آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک بیرجند........................... 64

جدول 4-6 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار.................................................................................................................................................................................................. 67

جدول 4-7 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد.................................................................................................................................................................................................. 68

جدول 4-10 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس.................................................................................................................................................................................................. 69

جدول 4-11 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار.................................................................................................................................................................................................. 70

جدول 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت جام.................................................................................................................................................................................................. 72

جدول 4-13 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه................................................................................................................................................................................... 72

جدول 4-14 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در فردوس .................................................................................................................................................................................................. 74

جدول 4-15 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گلمکان.................................................................................................................................................................................................. 74

جدول 4-16 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در کاشمر.................................................................................................................................................................................................. 75

جدول 4-17 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در مشهد.................................................................................................................................................................................................. 75

جدول 4-18 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گناباد.................................................................................................................................................................................................. 77

جدول 4-19 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نیشابور.................................................................................................................................................................................................. 78

جدول 4-20 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نهبندان.................................................................................................................................................................................................. 78

جدول 4-22 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )........................................................... 79

جدول 4-23 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان )....................................................... 79

جدول 4-24 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان سمنان )............................................... 80

جدول 4-25 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان خراسان )................................................ 80

جدول 4-26 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )............................................................... 81

جدول 4-27 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان )........................................................ 81

جدول 4-28 میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشکسالی................... 82

جدول 4-29 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله ابتدایی رشد....................................................................... 82

جدول 4-30 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله میانی رشد........................................................................ 82

جدول 4-31 اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله نهایی رشد......................................................................... 83فهرست اشکال


شکل 1-1 نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استانها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380 9

شکل 1-2 نمودار توزیع سطح سیب زمینی استانها نسبت به کل کشور – سال زراعی 81-1380.... 9

شکل 4-1 تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشدگیاه سیب زمینی....................................................... 49

شکل4-2 نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (میانگین سالهای تر)...................... 49

شکل 4-3 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خشکسالی (سالهای تر).................... 50

شکل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشکسالی( سالهای تر)................. 51

شکل 4-5 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خشکسالی(سالهای تر)............... 52

شکل 4-6 نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشکسالی (سالهای متعارف)...... 53

شکل 4-7 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خشکسالی (سالهای متعارف)........... 54

شکل 4- 8 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشکسالی (سالهای متعارف)..... 55

شکل 4- 9 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خشکسالی(سالهای متعارف)...... 56

شکل 4-10 نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشکسالی (سالهای خشک)........ 57

شکل 4- 11 نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خشکسالی(سالهای خشک)............ 58

شکل 4-12 نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشکسالی (سالهای خشک)........ 59

شکل 4- 13 نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خشکسالی (سالهای خشک)... 60جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

موافقین ۰ مخالفین ۰ 17/05/07
fsh

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی