دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

ارائه دهنده انواع مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت
نمونه سوال استخدامی، داستان برای کودکان و...
هرآنچه که نیاز دارید

۸۰۹ مطلب با موضوع «پزشکی، زیست و زمین شناسی» ثبت شده است

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۱-۱- جایگاه سنجش از دور ۷
۱-۲- تعریف سنجش دور ۸
۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از دور ۹
۱-۳-۱- سیستم سنجش از دور ۹
۱-۳-۲ – انرژی الکترومغناطیسی ۱۰
۱-۳-۳- طیف الکترومغناطیسی ۱۰
۱-۳-۴- محدوده اپتیکی ۱۱
۱-۴- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS 12
1-5- طریقه جمع آوری و ثبت اطلاعات جغرافیایی ۱۳
۱-۶- تفسیر و تجزیه تحلیل اطلاعات سنجش از دور ۱۸
۱-۶-۱- کلیات ۱۸
۱-۶-۲- تفسیر اطلاعات ماهواره ای ۱۹
۱-۶-۳- خصوصیات تصاویر رقومی ۱۹
۱-۷- کاربرد داده های ماهواره ای در ژئومورفولوژی و زمین شناسی ۲۰
۲-۱- چگونگی تجمع آب در زیر زمین ۲۳
۲-۱-۱- آبخیز یا سفره راه ۲۳
۳-۱-۲- سفره ناتراوا ۲۳
۲-۱-۳- مناطق بی آب ۲۳
۲-۱-۴- حفره های آب ۲۴
۲-۲- تخلخل ۲۴
۲-۲-۱- آشنایی ۲۴
۲-۲-۲- تخلخل اولیه وثانویه ۲۴
۲-۳- توزیع آبهای زیرزمینی در جهت قائم ۲۵
۲-۴- قابلیت سنگها و مواد مختلف برای تشکیل آبخیز ۲۶
۴-۱- مواد نامتراکم ۲۷
۲-۴-۲- سنگهای رسوبی ۲۸
۲-۴-۳- سنگهای آذرین و دگرگونی ۲۹
۱-۳- موقعیت و وسعت ۳۲
۲-۳- جمعیت و تقسیمات کشوری ۳۵
۲-۳- جمعیت و تقسیمات کشوری ۳۵
۳-۳- راههای ارتباطی ۳۵
۴-۳- صنایع و معادن ۳۶
۵-۳- آب و هوا ۳۷
۶-۳- زمین شناسی ۳۸
۳-۶-۱- دوران پرکامبرین ۳۹
۳-۶-۲- پرکامبرین بالایی – اینفراکامبرین ۳۹
۳-۶-۳- پالئوزوئیک ۴۱
۳-۶-۴- پالئوزوئیک زیرین ( کامبرین – اردوپسین – سیلورین ) ۴۱
۶-۳-۵ – پالئو زوئیک بالایی ( دونین – کربنیفر – پرمین ) ۴۲
۶-۳-۵-۱- دونین زیرین ۴۲
۶-۳-۵-۲- دونین بالایی – کربنیفرزیرین ۴۲
۶-۳-۶- مزوزوئیک ۴۲
۶-۳-۶-۱- تشکیلات شمشک ۴۳
۶-۳-۶-۲- تشکیلات بادامو ۴۳
۶-۳-۷- سنوزوئیک ۴۳
۶-۳-۷-۱- ترشیاری ۴۳
۶-۳-۷-۲- کواترنری ۴۴
۷-۳- آبهای سطحی ۴۴
۷-۳-۱- مسیل فخرآباد ۴۵
۷-۳-۲- مسیل فیض آباد ۴۵
۷-۳-۳- مسیل اسلامیه ۴۵
۷-۳-۴- کانال دره گاوان ۴۵
۷-۳-۵-کانال مشیر ۴۵
۸-۳- آبهای زیرزمینی ۴۵
۸-۳-۱- تقسیم بندی دشتها و سفره های آب زیرزمینی حوضه آبریز ۴۶
۱-۴- اثر سنگهای آذرین ۵۱
۲-۴- اثر تشکیلات آهکی ۵۲
۳-۴- اثر تشکیلات ماسه سنگی و کنگلومرایی ۵۳
۴-۴- اثر تشکیلات شیلی – مارنی و تبخیری ۵۵
۵-۴- اثر تشکیلات آبرفتی و رسوبات ناهم جوش دشتها ۵۷
بررسی تصاویر ماهواره ای دشت یزد – اردکان ۵۹
نتیجه گیری ۶۷
منابع و مآخذ ۶۸

 

منابع و مآخذ

۱- مطالعات آبهای زیر زمینی دشت یزد – اردکان تهیه شده توسط شرکت آب
منطقه ای یزد
۲- اصول سنجش از دور ، حسین طاهر کیا ، انتشارات پیام نور
۳- زمین و منابع آب ، محمود صداقت ، انتشارات پیام نور
۴- آبکشی و آبرسانی در معادن ، حسن مدنی
۵- موسسه سنجش از دور بصیر یزد

 

مقدمه :

این پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت  یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی را مورد بررسی قرار داده است . با توجه به کمبود آب منطقه چه از لحاظ شرب و چه از لحاظ کشاورزی و نیز پائین بودن کیفیت آب در اکثر نقاط منطقه ، اهمیت انجام این پروژه به وضوح مشخص می باشد . لذا امید است انجام این تحقیق ، در حل مسائل آبی منطقه کمکی هر چند ناچیز بکند .

در انجام این پروژه شرکت آب منطقه ای یزد در مورد مطالعه زمین شناسی منطقه و مطالعه آبهای زیر زمینی منطقه و همچنین موسسه سنجش از دور بصیر در مورد کارهای دورسنجی همکاریهای لازم را داشته اند .

این گزارش مشتمل بر پنج فصل است .

فصل اول در مورد تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی توضیح
می دهد .

فصل دوم انواع سازند های زمین شناسی از نظر هیدروژئولوژی را مورد بررسی قرار
می دهد .

در فصل سوم به هیدروژئولوژی دشت یزد – اردکان اشاره شده است .

فصل چهارم در مورد کاربرد سنجش از راه دور در بررسی نقش سازنده های زمین شناسی و اثر آن بر منابع آب زیر زمینی منطقه از نقطه نظر کمی و کیفی توضیح می دهد و در پایان فصل نیز به شرح و تفسیر عکسهای تهیه شده از Google Earth می پردازد و در نهایت فصل پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

 

۱-۱- جایگاه سنجش از دور

سنجش از دور یکی از فراگیرترین ، مهیجترین و نیرومندترین تکنیکهای موجود در دست دانشمندانی است که با مسائل زیست محیطی در زمینه های گوناگون از نظیر زمین شناسی ، جغرافیا ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، زیست شناسی ، جنگلداری ، اقیانوس شناسی ، هوا شناسی ، باستان شناسی و برنامه ریزی و استراتژی نظامی سر و کار دارند .

چگونگی رشد سنجش از دور را مانند هر انتظام علمی دیگر می توان با یک منحنی که در شکل ۱ دیده می شود نشان داد در این منحنی مرحله اول رشد اولیه با افزایش اندک متون سنجش از دور است بی آنکه شاهد ایجاد سازمان اجتماعی بر آن باشیم مرحله دوم دوره رشد چشمگیر است که در آن تعداد نشریه های ادواری دو برابر شده و واحدهای پژوهشی تخصصی تأسیس می گردند مرحله سوم دوره ای است که در آن آهنگ رشد رو به کاهش می گذارد و هر چند آهنگ رشد سالیانه ثابت می ماند اما تخصص گرایی و بحث در این زمینه افزایش می یابد مرحله چهارم ، دوره نهائی است که در آن آهنگ رشد به صفر
می رسد و واحدهای پژوهشی تخصصی و سازمان اجتماعی رو به رکود می گذارد و موضوع به حد تکامل می رسد .

موقعیت سنجش از دور در این چهارچوب در هر کشور متفاوت است در اکثر کشورهای در حال توسعه سنجش از دور در مرحله اول قرار دارد در اغلب کشورهای اروپایی در مرحله دوم و در ایالتهای متحده آمریکا به مرحله سوم وارد شده است .

هدف نهایی سنجش از دور رسیدن به مرحله چهارم تکامل است یعنی هنگامی که بتوانیم اطلاعات قابل اطمینان سنجش از دور را به صورت روزمره برای مدیریت سیاره آسیب پذیر و شکننده خود تولید کنیم .

۱-۲- تعریف سنجش دور

بنا به تعریف ، سنجش از دور عبارتست از اندازه گیری خصوصیات پدیده های سطح زمین با استفاده از داده هائی که از راه دور توسط هواپیما و ماهواره کسب می شوند به طور کلی اطلاعات مورد استفاده سنجش از دور در منابع زمینی یا ماهیت تصویری دارند که شامل عکسهای هوایی و عکسهای فضایی هستند یعنی انعکاسات اشعه الکترومغناطیسی از روی اجسام بر صفحه فیلمی که در دوربین هواپیما یا فضاپیما قرار گرفته اثر گذاشته و پس از ظهور فیلم به صورت عکس یا اسلاید مورد بررسی واقع می شوند یا اینکه ماهیت رقومی دارند یعنی اینکه انعکاسات الکترومغناطیسی از پدیده های منابع زمینی به وسیله سنجیده های ماهواره ها ثبت شده و پس از ارسال به ایستگاههای زمینی و انجام تصحیحات و پردازش لازم تبدیل به تصاویر شده و مورد تفسیر قرار می گیرند و یا به کمک کامپیوتر مستقیماً تجزیه و تحلیل می شوند سیستمهای سنجش از دور به ویژه آنهائی که بر روی ماهواره ها قرار دارند کره زمین را به صورت دائم و دوره ای مورد نگرش و تصویربرداری قرار می دهند و لذا موجبات فرابینی و نظارت زمین و اثرات فعالیتهای انسان بر روی آنرا فراهم می کنند بعضی از کاربردهای مهم سنجش از دور عبارتند از :

۱-   نظارت و تعیین تغییرات جهانی نظیر کاهش لایه اوزون ، نابودی جنگل ها و گرم شدن جهان

۲-   کشاورزی ( وضعیت مزارع ، پیش بینی محصول و فرسایش خاک )

۳-   کشف منابع غیرقابل تجدید ( از معادن ، نفت و گاز و طبیعی )

۴-   نظارت منابع طبیعی تجدید شونده ( جنگلها و مراتع ، اقیانوسها و خاکها )

۵-   هواشناسی ( دینامیک اتمسفر و پیش بینی وضع هوا )

۶-   مراقبت های نظامی

۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از دور

۱-۳-۱- سیستم سنجش از دور

هر سیستم سنجش از دور که از تابش الکترومغناطیسی استفاده می کند چهار قسمت اساسی دارد :

۱-    منبع – منبع تابش الکترو مغناطیسی می تواند طبیعی باشد مانند نور بازتابیده خورشید یا گرمای گسیل شده از زمین یا مصنوعی باشد نظیر رادار میکروموج

۲-    بر هم کنش با سطح زمین – مقدار و مشخصه های تابش گسیلی یا بازتابیده از سطح زمین به مشخصه های اشیای روی سطح زمین بستگی دارد .

۳-    بر هم کنش با جو زمین – انرژی الکترومغناطیسی که از جو زمین عبور می کند و پیچیده و پراکنده می گردد .

۴-    سنجنده – تابش الکترو مغناطیسی که با سطح زمین و جو آن بر هم کنش می کند به وسیله سنجنده ای مانند تابش سنج یا دوربین عکاسی ثبت می شود .

۱-۳-۲ – انرژی الکترومغناطیسی

عامل ارتباط میان قسمتهای اساسی سیستم سنجش از دور ، انرژی الکترو مغناطیسی است انرژی توانائی انجام کار می باشد و با انجام کار ، معمولاً انرژی از نقطه ای به نقطه دیگر دراثر رسانش ، همرفت یا تابش منتقل می شود در سنجش از دور در وهله نخست با انتقال انرژی در اثر تابش سروکار داریم .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:20
fsh

در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی یا ( ژئوتکنیک ) ، تعیین مشخصات خاک تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگیهای خاک از اهمیت زیادی برخوردار است . در کارهای عمومی که غالباً با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم ، لازم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یک مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد . تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص مکانیکی و مقاومتی خاک و نیز احیاناً ویژگیهای فیزیکی آن رهنمون می سازد کشورهای مختلف سعی کرده اند آزمایشهای لازم را بصورتی ثابت تعریف کنند تا قابل استفاده در محلهای مختلف باشد و بتوان از نتایج آن برای مقایسه و نیز انجام کارهای پژوهشی سود و نیز از خطاهای دستگاهی و ... احتراز جست . اکنون تقریباً این آزمایشها به صورت ثابتی تعیین شده اند ، اگر چه ، پیشرفت تکنیک حساسیت ، دقت و یا سرعت آنها افزایش یافته است ولی تغییرات زیادی پیدا نکرده اند . البته ممکن است برای موارد خاصی ، آزمایشهای خاصی نیز ابداع شود . به هر حال در این کتاب با توجه به نیازهای پروژه های عمرانی درگیر با خاک بهتعیین ویژگیهای مقاومتی خاک ، آزمایشهایی ذکر شده است . این آزمایشها عمدتاً آزمایشگاهی و بنابراین کوچک مقیاس بوده و برروی نمونه های کوچکی از خاک انجام شده و مشخصات لازم را تعیین می کنند . در کنار این آزمایشها ، آزمایشهای صحرایی نیز وجود دارند که در پروژه های مهم و حساس وجود آنها ناگزیر و به طور کلی نتایج اطمینان بخش تری را به ما خواهند داد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:10
fsh

فهرست مطالب

دید کلی ۵
عوامل موثر در تشکیل خاک ۵
مواد تشکیل دهنده خاک‌ها ۸
تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده ۹
نیم‌رخ عمومی خاک‌ها ۱۰
فرسایش تسریعی ۱۱
عوامل موثر در میزان فرسایش تسریعی ۱۱
مقدار کل بارندگی و شدت آن : ۱۲
شیب زمین ۱۲
پوشش گیاهی ۱۲
ماهیت خاک ۱۲
نحوه کنترل فرسایش آبی ۱۳
فرسایش بادی ۱۳
عوامل موثر در فرسایش بادی ۱۴
کنترل فرسایش بادی ۱۴
آینده بحث ۱۴
فرسایش خاک و راههای مبارزه با آن ۱۵
عوامل موثر در میزان فرسایش تسریعی ۱۵
پوشش گیاهی ۱۶
نحوه کنترل فرسایش آبی ۱۶
فرسایش بادی ۱۷
عوامل موثر در فرسایش بادی ۱۷
کنترل فرسایش بادی ۱۷
تپه‌های شنی (Dunea) 19
حرکت تپه‌های شنی ۱۹
ارتفاع تپه‌های شنی ۲۰
جنس تپه‌های شنی ۲۰
انواع تپه‌های شنی ۲۰
فرسایش بادی و توسعه بیابان ۲۲
فرسایش سطح زمین توسط باد ۲۲
رسوبات بادی ۲۴
تلماسه ۲۴
لس ۲۴
بیابان و گسترش مناطق خشک در ایران ۲۵
تثبیت ماسه های روان در ایران ۲۶

 

دید کلی

خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه‌های خاک دارد.

هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد.

عوامل موثر در تشکیل خاک

سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر

کمیت و کیفیت خاک‌های حاصل از سنگ‌های مختلف اعم از سنگهای آذرین ، رسوبی و دگرگونی به کانی‌های تشکیل دهنده سنگ ، آب و هوا و عوامل دیگر بستگی دارد. خاک حاصل از تخریب کامل سیلیکاتهای دارای آلومینیوم و همچنین سنگهای فسفاتی از لحاظ صنعتی و کشاورزی ارزش زیادی دارد. در صورتیکه خاک‌هایی که از تخریب سنگ‌های دارای کانی‌های مقاوم (از قبیل کوارتز و غیره) در اثر تخریب شیمیایی پدید آمده‌اند و غالبا شنی و ماسه‌ای می‌باشند فاقد ارزش کشاورزی می‌باشند.

ارگانیسم :

تمایز انواع خاک‌ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی (ازت و کربن) موجود در آن بستگی دارد. نیتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقیم قابل استفاده برای گیاهان نمی‌باشد. بلکه ترکیبات نیتروژن‌دار لازم برای رشد گیاهان باید به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که این عمل در خاک‌ها بوسیله برخی از گیاهان و باکتری‌ها انجام می‌شود. خاک‌ها معمولا دارای یک نوع مواد آلی کربن‌دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می‌شوند و از بقایای گیاهان بوجود می‌آید.

زمان :

هر قدر مدت عمل تخریب کانی‌ها و سنگ‌ها بیشتر باشد عمل تخریب فیزیکی و شیمیایی کاملتر انجام می‌گیرد. زمان تخریب کامل بسته به نوع سنگ ، ساخت و بافت سنگ‌ها و نیز ترکیب و خاصیت تورق کانی‌ها متفاوت می‌باشد ولی بطور کلی سنگهای رسوبی خیلی زودتر تجزیه شده و به خاک تبدیل می‌شوند، در صورتیکه سنگهای آذرین مدت زمان بیشتری لازم دارند تا تجزیه کامل در آنها صورت گرفته و به خاک تبدیل گردند.

آب و هوا :

وفور آب‌های نفوذی و عوامل آب و هوا از قبیل حرارت ، رطوبت و غیره در کیفیت خاک‌ها اثر بسزایی دارند. جریان آبهای جاری بخصوص در زمین‌های شیب‌دار موجب شستشوی خاک‌ها می‌شوند و با تکرار این عمل مقدار مواد معدنی و آلی بتدریج تقلیل می‌یابد. اثر تخریبی اتمسفر همانطور که قبلا بیان گردید روی برخی از کانی‌ها موثر و عمیق می‌باشد و هر قدر رطوبت همراه با حرارت زیادتر باشد شدت تخریب نیز بیشتر می‌گردد.

توپوگرافی محل تشکیل خاک :

اگر محلی که خاک‌ها تشکیل می‌شوند دارای شیب تند باشد در نتیجه مواد تخریب شده ممکن است بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری باعث تقلیل مواد معدنی و آلی خاک‌ها شود در نتیجه این منطقه خاک‌های خوب تشکیل نخواهند شد. ولی برعکس در محل‌های صاف و مسطح که مواد تخریب شده بسادگی نمی‌توانند به جای دیگری حمل شوند فرصت کافی وجود داشته و فعل و انفعالات بصورت کامل انجام می‌پذیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:10
fsh

فهرست مطالب

ژئوفیزیک ۳
۱-۱- ژئوفیزیک در صنعت نفت ۴
۱-۲- ژئوفیزیک در اکتشاف معدن ۶
۱-۲- روابط بین کاوش ژئوفیزیکی وعلوم پایه ۸
۱-۴- روشهای کاوش ژئوفیزیکی ۹
روش انعکاس امواج لرزه ای ۱۰
روش انکسار امواج لرزه ای ۱۱
روش گرانی سنجی ۱۲
روش مغناطیسی ۱۳
روشهای الکتریکی ۱۴
کاوش به روش رادیوالکتیویته ۱۵
نمودار گیری چاهی ۱۶
۱-۵- کتابها و نوشته های مربوط به ژئوفیزیک عملی ۱۶
۱-۶- تاریخچه مختصر روشهای ژئوفیزیکی ۱۹
کاربرد اولیه ژئوفیزیک در اکتشاف کانی ۱۹
گسترش اخیر تکنیکهای کانی ۲۱
ژئوفیزیک در جستجوی نفت ۲۲
نمودارگیری ژئوفیزیکی ۲۵

 

 

ژئوفیزیک:

کاوش ژئوفیزیکی فن جستجوی ذخائر پنهان شده ئیدروکربورها ( نفت و گاز ) یا کانیهای سودمند به کمک اندازه گیریهای فیزیکی از سطح زمین است. معمولاً این اندازه

گیریها اطلاعاتی از خواص فیزیکی ماده داخل زمین به دست می دهد که چون بطور مناسب مناسب تعبیر و تفسیر شوند، می توانند در تعیین محل ذخایر کانیها که ارزش اقتصادی دارند، مورد استفاده قرار گیرند.

برای اینکه اطلاعات جمع آوری شده از اندازه گیریهای ژئوفیزیکی مفید و موثر واقع شوند باید با اصلاح و زبان زمین شناسی بیان گردند، به عبارت دیگر باید از آنها تصویری ساخته شود که زمین شناسی می سازد. اعتبار تصویری که بدین نحو به دست می آید، در حالی که برای بعضی از روشهای ژئوفیزیکی مهمتر و ارزنده تر از سایر آنهاست، تابع کیفیت اطلاعات و مهعارت ابزار شده در تعبیر و تفسیر می باشد. از زمانیکه ژئوفیزیک برای اولین بار در اکتشافات به کار برده شد، دستگاه های اندازه گیری و تکنیک ها و روشهای تعبیر و تفسیر اطلاعات نیز پیوسته در حال تکامل بوده و بهتر شده اند. این بهبود ها را در حقیقت باید بهره کامل تکنولوژی در حال رشد سریع دانشت. با اینهمه میزان کشفیاتی که به ژئوفیزیک نسبت داده می شود، در طی چند دهه گذشته ثابت مانده و از سالهای اول دهه ۱۹۵۰ روبه کاهش گذارده است. روشهای ژئوفیزیکی موثرتر شده اند اما شایستگیهای روز افزون آنها با افزایش مشکل پیدا کردن نفت و کانیهای جدید کاملاً همگام نبوده اند. زیرا منابع سهل التشخیص در هر زمان به طور تصاعدی و مداوم پیدا و بهره برداری شده اند. ژئوفیزیکدانها در حال حاضر با مسئله یاس آور و در عین حال محرکی مانند تند تند دویدن و دست آخر در جای اولیه خود باقی ماندن، مواجهند. از پایان جنگ جهانی دوم گسترش حائز اهمیتی در تحقیقات ژئوفیزیکی و توسعه در جهت بهبود تکنیک ها بمنظور نگهداری نفت کانیهای مورد نیاز جهان بوجود آمده است.

۱-۱- ژئوفیزیک در صنعت نفت

از اواسط سال ۱۹۲۰ که گروه های ژئوفیزیکی به کمک ترازوی پیچشی و لرزه نگار انکساری در سواحل خلیج مکزیک در آمریکا و مکزیک بدنبال گنبد های نمکی کم عمق می گشتند، فعالیت شان بطور اعجاب انگیز توام با موفقیت بوده است. هر سال دهها حوزه نفت وابسته به اینگونه گنبدها کشف گردید. بطوریکه در حوالی سال ۱۹۳۰ فقط تعداد کمی از این گنبدها کشف نشده باقی مانده بود. هیچ آماری در خصوص مقدار نفت استخراج شده بوسیله ژئوفیزیک که عنوان نتیجه این عملیات را داشته باشد، در دست نیست. در یک ربع قرن از ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ در نتیجه عملیات ژئوفیزیکی ۵ ر۲۲ بیلیون بشکه نفت و ۱۳۴ بیلیون فوت مکعب گاز طبیعی تنها در آمریکا بدست آمده است. این مقدار  الی  تمام ئیدروکربورهای کشف شده در آنجا را در این مدت نشان می دهد.

در سال ۱۹۳۷ که آمار برای اولین بار بوجود آمد یک چاه از هر شش چاه آزمایشی تعیین محل شده بوسیله ژئوفیزیک به مرحله بهره برداری تجارتی رسیده است. این برای ژئوفیزیک جلوه ای کم ارزش بنظر می رسید، تا اینکه محرز ساختند که تنها یک چاره از بیست چاه تعیین محل شده بدون هیچ وسیله و کمک فنی ارزش تجارتی داشته است.

در چاه هائی که به روش زمین شناسی تعیین محل شده اند نه به روش ژئوفیزیکی، نسبت موفقیت بطور متوسط یک برده بوده است. در ارزیابی این ارقام باید در نظر داشت که در بعضی نواحی زمین شناسی به تنهائی موثرتر و اقتصادی تر از ژئوفیزیک می باشد. در صورتی که عکس این در نایحیه دیگر صاق بوده استو با وجود این، دو طریقه مذکور را نباید رقیب هم در نظر گرفت بلکه باید مکمل یکدیگر دانست.

در حالیکه در پیش بینیهای آزمایشی ژئوفیزیکی نسبت حوزه های کشف شده جدید نفت به چاه های خشک شده واقعاً ثابت مانده، تعداد متوسط مخازن زیرزمینی نفت در آمریکا از سال ۱۹۳۸ دائماً روبه کاهش بوده است. در اینجا مخازن نفتی بزرگ و وسیع که کشف آنها با روش ژئوفیزیکی آسان بوده غالباً کشف و بهره برداری شده است بطوریکه صنعت نفت بعلت کمیابتر شدن نمونه های خوب و بهتر خواستار حفاری در نواحی با چشم اندازی محقر شده است. از این قرار گروه های ژئوفیزیکی بیشتری برای به دست آوردن همان اندازه بشکه نفت مورد نیاز است. بنابراین هزینه اکتشاف هر بشکه بالا می رود. بسیاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:09
fsh

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی

فهرست مطالب
مقدمه: ۵
اساس و مبنای تحلیل : ۶
انواع مقاطع مورد بررسی : ۷
نحوه جمع آوری اطلاعات مربوطه : ۷
نحوه ارائه تحلیل : ۷
۲-۱ روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ ۸
۲-۱-۱ روش بینیا و سکی BIENIAWDKI 8
۲-۱-۲ روش بارتن BARTON 12
۲-۲ طبقه بندی مهندسی توده سنگ و مشخصات هندسی درزه‌ها ۱۹
۲-۲-۱ در محدوده کیلومتر ۵۵۰+۴ در سنگ آهک دولومیتی کامبرین ۲۰
۲-۲-۲ در محدوده کیلومتر ۳۵۰+۴ در سنگ آهک دولومیتی دونین ۲۴
۲-۲-۵ در محدوده کیلومتر ۳۰۰+۳ در سنگ آهک دولومیتی رنگ و ضخیم لایه ۳۱
۲-۲-۶ در محدوده کیلومتر ۹۰۰+۲ در سنگ آهک دولومیتی تیره رنگ و ضخیم لایه تریاس ۳۵
۲-۲-۷ در محدوده کیلومتر ۸۰۰+۲ تا ۲۰۰+۲ در سنگهای شیلی و ماسه سنگهای کوارتزیتی ژوراسیک ۳۸
۲-۲-۸ در محدوده کیلومتر ۰۰۰+۲ در داخل ماسه سنگها و سنگهای شیلی تشکیلات شمشک ۴۳
۲-۲-۹ در محدوده کیلومتر ۷۵۰+۱ در ماسه سنگهای کوارتزیتی مقاوم ماسیو ۴۷
۲-۴ مشخصات هندسی در زه های اصلی در بخش خروجی (۶۲۰+۴) ۵۱
۲-۳- علت انتخاب روش بینیاوسکی (R.M.R) 52
(۱-۱) تحلیل از طریق Unwedge : 54
(۲-۱) مقدمه : ۵۴
(۳-۱) نحوه جمع آوری اطلاعات نرم افزار Unwedge : 54
(۴-۱) نحوه تحلیل : ۵۵
(۵-۱) محدوده کیلومتر ۱+۷۵۰ ۵۵
(۶-۱) محدوده کیلومتر ۰۰۰+۲ ۵۷
(۷-۱) محدوده کیلومتر ۲۰۰+۲ در ماسه سنگ ۵۸
(۸-۱) محدوده کیلومتر ۲+۲۰۰ در شیل ۵۸
(۹-۱) محدوده کیلومتر ۲+۹۰۰ ۵۹
(۱۰-۱) محدوده کیلومتر ۳+۳۰۰ و ۳+۸۰۰ ۵۹
(۱۱-۱) محدوده کیلومتر ۳+۹۷۰ ۶۰
(۱۲-۱) محدوده کیلومتر ۴+۳۵۰ ۶۱
(۱۳-۱) محدوده کیلومتر ۴+۵۵۰ ۶۱
(۱۴-۱) محدوده کیلومتر ۴+۶۲۰ ۶۱
شرح ویژگیهای زمین شناسی مهندسی توده سنگها ۶۲
راهنمای نقشه زمین شناسی مهندسی محدوده مسیر تونل ۶۶
(واریانت امامزاده هاشم ) ۶۶
۱- واحدهای توده سنگی ۶۶
۱-۱ سازند شمشک (ژوراسیک – تریاس) ۶۶
۵-۱ سازند جیرود (دونین) ۶۷
۳-۲) نحوه جمع آوری اطلاعات نرم افزار Phases : 68
۴-۲) نحوه ارائه تحلیل : ۶۹
۵-۲) محدوده کیلومتر ۱+۷۵۰ : ۶۹
۶-۲)محدوده کیلومتر ۱+۴۶۶ ۷۲
۷-۲) محدوده کیلومتر ۲+۰۰۰: ۷۳
۸-۲) محدوده کیلومتر ۲+۲۰۰: ۷۳
۹-۲) محدوده کیلومتر ۲+۹۰۰ ۷۴
۱۰-۲) محدوده کیلومتر ۳+۳۰۰: ۷۵
۱۱-۲) محدوده کیلومتر : ۳+۸۰۰ ۷۶
۱۲-۲) محدوده کیلومتر ۳+۹۷۰ : ۷۷
۱۲-۲) محدوده کیلومتر ۴+۳۵۰ : ۷۸
۱۳-۲) محدوده کیلومتر ۴+۵۵۰ : ۷۹
۱۴-۲) محدوده کیلومتر ۴+۲۶۰ ۷۹
مقدمه:
امروزه اساس و مبنای تحلیل و طراحی‌های سازه‌های زیرزمینی و حفریاتی همچون تونل بر پایه اطلاعات دقیق مکانیک سنگی و زمین شناسی بوده واستفاده از نرم‌افزارهای مرتبط و تلفیق این داده‌ها و لحاظ نمودن آن در طراحی جزء لاینفک و اساسی می‌باشد.
در این پروژه که به آنالیز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ایم، سعی کرده‌ایم تا با جمع‌آوری اطلاعات کاربردی بر پایه مکانیک سنگ و برداشت‌های زمین‌شناسی و استفاده از نرم افزارهای phases و unwedge به این مهم دست یابیم.

اساس و مبنای تحلیل :
ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی که محدوده احداث تونل امام زاده هاشم نیز جزء این منطقه می باشد ، ساختاری تکتونیزه و پردرزه(ریزشی) می باشد و با توجه به اینکه نمی توان تونلهای بزرگ مقطع را در این گونه مناطق به صورت تمام مقطع حفر نمود (بدلیل مشکل ریزش و نگهداری) عموماً اساس حفاری اینگونه تونلها بصورت نیم مقطع و با طراحی های مختلف و در ادامه نگهداری بصورت مرحله ای می باشد . بر این اساس مبنای آنالیز وتحلیل این تونل را بر اساس طراحی مقاطع مختلف قرار دادیم تا از این طریق بتوانیم بهترین شرایط را جهت کنترل و نگهداری گوه ها ( با توجه به تقسیم نیروی شکل خود گوه ها و حصول بهترین ضریب ایمنی ) و تعیین اثر انواع مختلف تنشهای اطراف تونل (تنش عمودی   و تنش افقی   و تنش هیدروستاتیکی   و تحلیل آنها و بررسی ضریب ایمنی هر یک و برطرف کردن نقاط ضعف هر قسمت از طریق حفاری بصورت مقاطع هندسی مناسب و در نهایت نگهداری هر مقطع با توجه به شرایط محیطی و خود ایستایی سنگهای اطراف سازه زیرزمینی فراهم نماییم .
از محاسن این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- کنترل ریزش های ناگهانی قبل و بعد از نگهداری
۲- کاهش هزینه های نگهداری در دراز مدت
۳- افزایش ضریب ایمنی کاری
۴- جلوگیری از تلفات جانی و مالی
۵- طراحی و نگهداری سازه زیر زمینی قبل از اجراء و …
انواع مقاطع مورد بررسی :
در طراحی مقاطع و تحلیل آنها از دو نرم افزار Phases و Unwedge استفاده گردید و سعی خود را بر این گذاشتیم تا از مقاطی استفاده گردد که قابلیت اجرا را دارا بوده و عموماً در حفاری تونل از آنها استفاده شده است . بر این اساس شش مقطع بعنوان جبهه کار مورد بررسی قرار گرفت که در پیوست (۱-۱) آمده است و در نهایت بهترین مقطع بعنوان مقطع پیش روی انتخاب گردید که در تحلیل هر یک از نرم افزارهای فوق الذکر بصورت مفصل در مورد هر یک توضیح خواهیم داد .
محدوده مورد بررسی اطراف تونل نیز بر اساس تأثیر ایجاد یک حفره زیر زمینی یعنی چهار برابر بیشترین شعاع تونل از جداره تونل (۴a) در نظر گرفته شد که در هر دو نرم افزا لحاظ گردید .
نحوه جمع آوری اطلاعات مربوطه :
از جمله مسائلی که باید به دقت به آن می پرداختیم جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بود. با توجه به اطلاعات مکانیک سنگی حاصل از جمله روش RMR و  Q و اطلاعات برداشتهای زمین شناسی شامل امتداد – شیب – فاصله داری دسته در زه ها و شناختن جنس لایه ها اطراف تونل و با توجه به گزارشات شرکت مهندسین مشاور توانستیم اطلاعات جزئی و در عین حال دقیق تر خود را بدست آوریم که در آنالیز هر یک از نرم افزارها بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت .
نحوه ارائه تحلیل :
از آنجایی که تعداد مقاطع مورد مطالعه و محدوده های مورد بررسی از طریق این دو نرم افزار زیاد می باشد و بررسی هر حالت نیاز به ارائه تصاویر هر یک داشت ، سعی کردیم که در هر نرم افزار یک محدوده را بطور کامل و با ارائه تصاویر بررسی نماییم و بقیه محدوده ها و مقاطع را پس از آنالیز نهایی در قالب یک CD  ضمیمه  این پایان نامه کنیم و فقط نتایج و توضیحات مربوط به هر محدوده و مقطع را بصورت مکتوب ارائه دهیم که در نهایت علاقه مندان می توانند با مراجعه به CD  مورد نظر به هر یک از اطلاعات دست یابد .
۲-۱ روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ
برای طبقه بندی توده های سنگ چندین روش متکی بر پارامترهای ژئوتکنیکی مختلف موجود است تفاوت بین این روشها در انتخاب پارامترها و چگونگی کاربرد آنها در اندازه دهی است . مهمترین روشهای تجربی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :
۱- روش بینیا و سکی یا RMR
۲- روش بارتن یا Q
۲-۱-۱ روش بینیا و سکی BIENIAWDKI
مهندس بینیا و سکی پنج پارامتر را جهت درجه بندی سنگها در نظر می گیرد :
۱- مقاومت فشاری ساده یا آزمایش فرانکلین (برای سنگهای سخت )
۲- R.Q.D برای مشخص کردن کیفیت سنگ
۳- فواصل در زه ها ،منظور از در زه تمام انواع ناپیوستگیهای سنگ می باشد – ( چینه بندی سنگ ، شیستی بودن ، شکاف در سنگهای رسوبی)
۴- نوع در زه ها
۵- ورودیهای آب
مقادیر مربوط به این پارامترها در جدول شماره ۲-۱-۱-۱ پیوست درج شده است .
به هر پارامتر یک نمره داده می شود که مجموع این نمرات کیفیت سنگ را مشخص می کند پس از جمع کردن نمرات حاصل برای پنج پارامتر اصلی و منظور نمودن درجه بندی سنگ (از خیلی خوب تا خیلی بد) از جدول شماره ۲-۲-۱-۳ استفاده می گردد .
همچنین برای تعیین زمانی که در طول آن قسمت حفاری شده بدون حائل بندی پایدار خواهد ماند نیز ازنمودار شماره ۲-۲-۱-۴ استفاده می شود .
با حاصل جمع نمره هائی که بدست می آید . رده بندی سنگ را که R.M.R نامیده می شود ، تعیین می کنند .
جدول۲-۱-۱-۱ تعیین مقاومت فشاری و RQD و فواصل در زه ها و نوع در زه ها
۲-R.Q.D 1- مقاومت سنگ
% R.Q.D نمره شاخص فرانکلین مقاومت فشاری نمره
۱۰۰-۹۰ ۲۰ › ۸ Mpa › ۲۰۰ Mpa 15
۹۰-۷۵ ۱۷ ۴-۸ Mpa 100-200 Mpa 12
۷۵-۵۰ ۱۳ ۲-۴  Mpa 50-100 Mpa 7
۵۰-۲۵ ۸ ۱-۲ Mpa 25-100 Mpa 4
‹۲۵ ۳ شاخص غیر قابل استفاده ۱۰-۲۵ Mpa 2
شاخص غیر قابل استفاده ۳-۱۰ Mpa 1
شاخص غیر قابل استفاده ۱-۳ Mpa صفر
۴- نوع در زه ها ۳- فاصله در زه ها
– سطح بسیار زبر ناپیوسته جداره ها ۳۰
در تماس جداره های سالم ›۲ متر ۲۰
-سطوح کمی زبر ضخامت‹۱ میلیمتر ۲۵
جداره های سالم ۲-۶/۰ متر ۱۷
– سطوح کمی زبر ضخامت › میلیمتر ۲۰
جداره های هوازده ۶۰۰-۲۰۰ متر ۱۳
– سطوح بسیار صیقلی با پر شدگی ‹۵ میلیمتر ۱۰
یا در زباز ۱ تا ۵ میلمتر در زه های پیوسته ۲۰۰-۶۰۰ میلمتر ۸
– پرشدگی شل › ۵ میلمتر ۰
یا در زه های پیوسته› ۵ میلمتر ‹ ۶۰ میلمتر ۳
۵- ورودهای آب (آبهای زیر زمینی)
نمره آبهای زیر زمینی فشار آب تنش اصلی بده روی ۱۰ متر
۱۵ کاملاً خشک صفر بدون هیچگونه ورود آب
۱۰ نسبتاً خشک ۱/۰-۰ ‹۱۰ لیتر در دقیقه
۷ نشتاب آب حفره ای صفر تا ۲/۰ ۲۵-۱۲۵ لیتر در دقیقه
صفر مایل جدی ورود آب › ۵/۰ › ۱۲۵ لیتر در دقیقه
جدول ۲-۱-۱-۳ تعیین رده‌بندی سنگ (RMR)
نمره مجموع ۸۱-۱۰۰ ۶۱-۸۰ ۴۱-۶۰ ۲۱-۴۰ ۲۰›
رده سنگ و تشریح ۱
بسیار خوب ۲
خوب ۳
متوسط ۴
بد ۶
بسیار بد
زمان متوسط ایستایی ۱۰ سال برای برد ۵ متر ۶ یا ۵ برای برد ۴ متر یک هفته برای برد ۳ متر ۵ ساعت برای برد ۵/۱ متر ۱۰ دقیقه برای برد ۵/۰ متر
(y)
زاویه اصطکاک توده سنگ ‹
۴۵-۳۵ ۳۵-۲۵ ۲۵-۱۵ ۱۵›
(c)
چسبندگی توده سنگ Kpa 400 ‹ Kpa300-400 Kpa200-300 Kpa100-200 Kpa100›
۲-۱-۲ روش بارتن BARTON
معیار کیفیت سنگ (Q) از روی شش پارامتر ژئوتکنیکی که بصورت زیر ترکیب شده اند محاسبه می شود .
R.Q.D: اندیس کیفی سنگ ۱۰۰×                                                  = R.Q.D
Jn: تعداد تیره‌های درزه‌ها         ۰٫۵ Jr: عدد زبری و ناصافی ضعیفترین درزه‌ها ۰٫۵ Ja: مشخص کننده میزان دگرگونی درزه‌ها یا مشخصات مصالح پر کننده آنها
۰٫۷۵ Jw: شرایط هیدرولوژیکی       ۰٫۰۵ SRF: وضع تکتونیک سنگ (ضریب کاهش تنش)    ۰٫۵ مقادیر مربوط به پارامترهای فوق در جداول ۲-۱-۲-۱ الی ۲-۱-۲-۵ درج شده است.
نسبت   به طور تقریب مشخص کننده اندازه قطعات سنگ می‌باشد.
نسبت   مشخص کننده مقاومت سنگ در برابر برش بین قطعات است.
نسبت   مشخص کننده تنشها و نیروهای محرک می‌باشد.
پس از اینکه معیار کیفیت سنگ (Q) محاسبه شد با استفاده از جدول شماره ۲-۱-۲-۶ پیوست و با توجه به ابعاد تونل و نوع آن رده سنگ مشخص می‌شود.
R.Q.D : اندیس کیفی سنگ ۱۰۰× مجموع طول مغزه هائیکه بزرگتر از ۱۰ cm هستندR.Q.D =
طول مغزه گیری شده در گمانه
Jn : تعداد تیره های در زه ها ۲۰›Jn ›۰٫۵
Jr : عدد زبری و ناصافی ضعیفترین در زه ها ۴ ›Jr ›۰٫۵
Ja : مشخص کننده میزان دگرگونی درزهها یا مشخصات مصالح پر کننده آنها ۲۰ ›Ja ›۰٫۷۵
Jw : شرایط هیدرولوژیکی ۱›Jw ›۰٫۰۵
SRF : وضع تکتونیک سنگ (ضریب کاهش تنش) ۲۰ ›SRF ›۰٫۵
مقادیر مربوط به پارامترهای فوق در جداول ۲-۱-۲-۱ الی ۲-۱-۲-۵ درج شده است.
نسبت   به طور تقریب مشخص کننده اندازه قطعات سنگ می باشد .
نسبت   مشص کننده مقاومت سنگ در برابر برش بین قطعات است .
نسبت   مشخص کننده تنشها و نیروهای محرک می باشد .
پس از اینکه معیار کیفیت (Q) محاسبه شد با استفاده از جدول ۲-۱-۲-۶ پیوست و با توجه به ابعاد تونل و نوع آن رده سنگ مشخص می شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:08
fsh

 

9 نوامبر 1904، کلات نادری ( Ms=604 )

روزنامه ایران سلطانی ( سال 57- شماره 17 ) در تاریخ 14 رمضان 1322 قمری – 22 نوامبر 1904 ، در شرح حوادث ایالت خراسان و سیستان می نویسد: روز چهار شنبه غره رمضان دو مرتبه زلزله شدیدی حادث شد. ولی بحمدالله خرابی و خسارتی وارد نیامده است. این جنر شرح این زمینلرزه در مشهد است.

Atlas این زمینلرزه را در ساعت 03:28 (GMT ) با بزرگی 3.6 M و شدت Io=8-9 با او مرکز 36.6N-59.43 در 38 کیلومتری شمال – شمال باختر مشهد حد فاصل مشهد و چناران   ( با ذکر خطا) گزارش کرده است.

امبرسز وملویل ( 1982) این زمینلرزه را در ساعت 03:28 (GMT) با بزرگی 6.4 Ms ،شدت 3 ( مخرب) و شعاع دریافت پذیری 430 کیلومتر با رومرکز مهلرزه ای 36.94N-59.FFE 70 کیلومتری شمال مشهد و  7 کیلومتری کلات نادری گزارش کرده اند.

( 2001) Amraseys  ‌ مختصات رومرکز مهلرزه ای این زمینلرزه را به 34.10N-59.65E  تصحیح کرده است که این نقطه در 15 کیلومتری شمال باختر کلات و 25 کیلومتری جنوب kaahkka ( قهقهه) در حاشیه مرز ایران و ترکمنستان قرار می گیرد.

گسل (؟) که از جنوب خاور دره گز آغاز و تا شمال کلات امتداد می یابد و در طول مسیر خود واحدهای (؟) را بریده و آبراهه ها را بصورت راستگرد جابجا نموده است ،   (5/0 کیلومتر) درون گستره کلان لرزه ای این رویداد قرار می گیرد.

مکان وقوع این زمینلرزه در حاشیه شمالی کپه داغ خاوری و در حد فاصل پهنه چین و گسل خوره با پلت فرم توران قرار می گیرد. در این بخش گسلش راندگی علاوه بر امتداد لغز نیز گسترش یافته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:07
fsh

 

چکیده :

این مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهای ریاضی بین محیط و سیاستهای اقتصادی حکومتی در رفتار طولانی مدت از سیستم پیچیده را شرح می دهد یعنی روابط داخلی حکومت در جریان سهام سرمایه گذاری معدنی می باشد. این مقاله بوسیله مدل شبیه سازی کامپیوتر در سیستمهای دینامیکی سنتی پیشرفت می کند.

تجزیه و تحلیل کمی داده های موجود  مدلی را در پیش روی ما قرار داده که در آن زمینه شبیه سازی پیشرفته وجود دارد ، فرضیه های اساسی بر مبنای متحدی مورد استفاده قرار می گیرند. در یک زمان فشرده مدل ، وسیله ای از گرفتن این فرضیات در محاسبه مکانی فراهم می آورد. فرضیاتی که پیش روی ماست در این راه، جای کمی برای سوء تعبیر و فراهم کردن یک مبنای سختی برای افزایش درک ساختار سیستم وا می گذارد. بوسیله بهتر درک کردن ساختار سیستم اثر سیاستهای قابل تحمل پیشرفت ممکن است طراحی و اجرا گردد.

  1. مقدمه و متدلوژی

رشد اقتصادی فرایند پیچیده ای می باشد . رشد اقتصادی ، دنباله ای برای یک سری طولانی و نازکی که ظاهراً ربطی به فعالیتها ندارند می باشد ، در زمینه های محیطی پیوسته فشاری در جهت رشد اقتصادی طرح ایجاد می شود . برای مثال : در ذخایر مواد معدنی باید بطور صریع تقاضا را رعایت کنیم . یک راه جدید برای کم کردن تراکم ترافیک بسازیم و زمین برای کاهش هزینه افزایشی خانه بوجود آوریم. هر عمل که راه رشد طرح را آسان کند با خلق فشار جدید باید برای طرح لوازم باشد . این روندهای مرحله ای برای بوجود آوردن حل مسئله و بازخورد پیشاپیش حلقه ، در نرخ افزایشی از واحد رشد ، در برهه ای که باعث افزایش مشکلات در حل مسائل می گردد تقویت می شود و ممکن است دلیلی برای مدیریت محیطی که با مسئله های نمونه قبل از آنکه آنها بحرانی شوند مرتبط شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:06
fsh

نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
فصل اول ۵
طرح تحقیق ۵
بیان موضوع و تشریح آن ۶
اهمیت و ضرورت مطالعه ۷
پیشینه تحقیق ۸
طرح مسئله ۹
فرضیه ها ۱۰
اهداف تحقیق ۱۱
محدودیت ها و امکانات تحقیق ۱۲
متدولوژی تحقیق ۱۳
فصل دوم ۱۴
بررسی شرایط جغرافیایی شهرستان ۱۴
الف: شرایط طبیعی ۱۵
نتیجه گیری ۱۹
ب: شرایط انسانی ۲۰
جمعیت شهرستان بافق و سیر تحول آن ۲۳
فصل سوم ۳۰
مرور اجمالی در جهت آشنایی با شرکت سنگ آهن شهرستان بافق ۳۰
۱-۱ تاریخچه سنگ آهن ۳۱
۲-۱ مشخصات و معرفی شرکت سنگ آهن ۳۳
۳-۱ خلاصه عملکرد و فعالیتهای شرکت سنگ آهن ۳۴
فصل چهارم ۳۶
شهرداری بافق و منابع درآمدی آن ۳۶
– تاریخچه تأسیس شهرداری بافق: ۳۷
منابع درآمدی شهرداری بافق: ۳۸
درآمد حاصل از خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی ۳۹
بررسی منبع درآمدی از محل دریافت وام ۴۰
درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول و سیایر منابع تامین اعتبار: ۴۱
فصل پنجم ۴۵
فعالیت ها و طرحهای ایجاد شده بعد از احداث سنگ آهن و برنامه های آینده شهرستان ۴۵
الف- فعالیت ها و طرحهای بهره برداری شده بعد از احداث سنگ آهن مرکزی بافق ۴۶
ب : پروژه های طراحی شده برای آینده شهر بافق ۴۸
فصل ششم ۵۰
نقش سنگ آهن در رشد شهرستان بافق (پرسشنامه) ۵۰
نتیجه گیری ۶۶
پیشنهادات ۶۹
منابع و مأخذ ۷۲
چکیده ۷۳
چکیده
دراین تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که شاخص های اقتصادی همچون اشتغال، درآمد، تولید و مهاجرت مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج و یافته ها حاکی از این است که معدن چغارت در کاهش بیکاری و مهاجرت، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح تولیدات، توسعه شبکه حمل و نقل و گسترش صنایع جانبی نقش به سزایی داشته است. در حقیقت هزینه شدن درآمد کارکنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، کاهش بیکاری همگی عواملی هستند که راه دشوار توسعه اقتصادی را در شهر بافق هموار کرده اند.
کلید واژگان :
اقتصاد ، توسعه اقتصادی، معدن و صنعت، توسعه پایدار، برنامه ریزی
مقدمه
سرزمین اسلامی ایران از نظر خایر معدنی به خصوص سنگ آهن کشوری است غنی و در میان سایر کشورهای دنیا جای خاصی را به خود اختصاص داده است در ایران بیش از چندین توده معدنی آهن شناخته شده که فقط برخی از این کانسارها مطالعه شده است و به طور کلی نواحی آهن دار دارد ایران به مناسبت نزدیکی کانسارهای آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسیم کرده اند که ذیلاً فقط به برخی کانسارها اشاره می شود:
۱- منطقه اراک – ملایر ۲- منطقه بافق –یزد ۳- منطقه اصفهان –کاشان
۴-منطقه خراسان ۵- منطقه تهران، قم، قزوین ۶- منطقه خلیج فارس
معدن سنگ آهن چغارت بافق در فاصله ی ۱۳۳ کیلومتری جنوب شرقی یزد و ۱۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق واقع شده است.
به دلیل پتانسیل های معدنی و عظیم منطقه در تیرماه ۱۳۴۱ به دنبال بررسی های مقدماتی توسط مهندسین ایرانی و خارجی عملیات اکتشاف به صورت سیستماتیک انجام گرفت عملیات اکتشافی تکمیلی در سال ۱۳۴۵ با ذخیره ای معادل ۲۱۶میلیون به پایان رسیده است و گواهینامه اکتشاف آن صادر شده است.در این پژوهش سعی شده است تأثیر معدن چغارت را در توسعه شهر بافق مورد ارزیابی قرار بگیرد.
فصل اول
طرح تحقیق
بیان موضوع و تشریح آن
شهر بافق یک از غنی ترین بخش های معدنی کشور محسوب می شود مواد معدنی متنوعی به صورت های توده ای، رگه ای و رسوبی در این منطقه ذخیره شده است.
معادن آهن و کانسارهای سرب و روی، گچ و نمک و دهها ماده فلزی و غیر فلزی دیگر در این منطقه شناسایی شده که امروزه علاوه بر اشتغال جمع کثیری از روستائیان این منطقه محروم در تقویت اقتصادی کشور و فعال شدن بخش معدن و صنعت نیز نقش تعیین کننده ای دارد.
بدون شک وجود معادن در این منطقه عاملی مؤثر در افزایش درآمد مردم و کاهش نرخ مهاجرت به خارج و کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بوده است چنین عواملی مطالعه استعدادهای این منطقه را در گروه یکی از موضوعات مهم ناحیه ای و حتی کشوری قرار داده است. وجود معدن چغارت در این منطقه می تواند عاملی مؤثر در جلوگیری از مشکل اشتغال، افزایش بیکاری، کاهش پتانسیل های تولیدی و مهاجرتهای بی¬رویه و ناخواسته باشد.
اهمیت و ضرورت مطالعه
همانگونه که قبلاً اشاره شد امروزه می توانیم نقش معدن، معدن سنگ آهن چغارت را در توسعه چند جانبه شهر بافق مشاهده کنیم.
سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع سرشار این شهر و اطراف آن می تواند در توسعه و تحول جوامع ساکن در آن، نقش به سزایی داشته باشد و در ازاء رکود کشاورزی تا حدودی خلاء اقتصادی و اشتغال مردم را جبران نماید و در دامان کویر اقتصادی پویا را شکل دهد.
علیرغم آن شهر بافق از بسیاری مواهب طبیعی نظیر آب کافی، خاک حاصلخیز، پوشش گیاهی و اقلیم مساعد بی نصیب مانده است و کشاورزی و دامداری آن نیز نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی این شهر ندارد، با این وجود شرایط زمین شناسی مناسب آن باعث شکل گیری و تنوع مواد معدنی جهت توسعه بخش صنعت و معدن شده است پس برنامه ریزی های صحیح راهگشای مناسبی جهت توسعه اقتصادی هر چه بیشتر این شهر می باشد.
پیشینه تحقیق
در زمینه معدن چغارت، تحقیقات زیادی صورت گرفته است ولی شاید کمتر تحقیقاتی به بررسی تأثیر معدن سنگ آهن چغارت بر روی زندگی ساکنان شهر بافق پرداخته باشد. وزارت معادن و فلزات تحقیقاتی را در رابطه با معادن هراز چند گاهی منتشر می کند نظیر:
– طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ آهن چغارت
– میزان ذخایر و مشخصات محصولات
– عملکرد مالی- فیزیکی
– تنگناها و مشکلات
– برنامه زمانی و جداول اعتبارات مورد نیاز پروژه های اصلی جهت راه اندازی
– وضعیت زمین شناسی و معدنی منطقه
کارهایی که شرکت ملی فولاد در ایران در این زمنیه انجام داده است راهنای خوبی برای بررسی میزان توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشد.
طرح مسئله
قطعاً پژوهش در این زمینه سؤالاتی از این قبیل را در ذهن تداعی می کند:
۱- آیا معدن چغارت در اشتغال مردم شهر بافق تأثیری داشته است؟
۲- آیا معدن چغارت باعث افزایش سطح درآمد مردم شهر بافق شده است؟
۳- آیا معدن چغارت در کاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است؟
۴- آیا معدن چغارت در گسترش شبکه حمل و نقل شهری شهرستان مؤثر بوده است؟
فرضیه ها
چنین به نظر می رسد که معدن سنگ آهن چغارت از شروع فعالیت تاکنون در افزایش درآمد میزان اشتغال سطح تولیدات و کاهش مهاجرت نقش مهمی داشته است پس فرضیات این تحقیق به صورت زیر می باشد:
۱- به نظر می رسد معدن سنگ آهن چغارت در اشتغالزایی شهر بافق مؤثر بوده است.
۲- به نظر می رسد معدن سنگ آهن چغارت در افزایش سطح درآمد مردم مؤثر بوده است.
۳- به نظر می رسد معدن سنگ آهن چغارت درکاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است.
۴- به نظر می رسد معدن سنگ آهن چغارت درگسترش شبکه حمل و نقل شهری شهرستان  مؤثر بوده است.
اهداف تحقیق
بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق می تواند راهنمای خوبی در جهت آگاهی از وضعیت اشتغال، میزان مهاجرت، درآمد و کلاً سطح زندگی مردم شهر بافق باشد.
چه بسا راه اندازی معادن و صنایع در مکانی باعث توسعه همه جانبه آن مکان شده است ولی غفلت از این موضوع و عدم برنامه ریزی های صحیح برای آینده وضعیت را حاد کرده است.
نادیده گرفتن نقش صنایع و معادن در توسعه و عمران مناطق و عدم برنامه ریزی برای آینده می تواند آثار سوئی را به جا بگذارد.
۱- بررسی تأثیر معدن سنگ آهن چغارت در میزان درآمد مردم شهر بافق
۲- بررسی تأثیر معدن سنگ آهن چغارت در میزان اشتغالزایی شهر بافق
۳- بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در کاهش مهاجرت مردم
محدودیت ها و امکانات تحقیق
تحقیق و پژوهش همواره با مسائل و محدودیتهای فراوانی دست به گریبان است تحقیق حاضر با مشکلات و محدودیت های عدیده ای روبرو بوده است که در بسیاری موارد موجب هدر رفتن منابع و زمان شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:06
fsh

معدن سرب نخلک
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول : زمین شناسی و اکتشاف
تاریخچه و موقعیت جغرافیایی
چینه شناسی
تکتونیک
گسل ها
ساختمان ونحوه وجود کانی سازی
پوشش رسوبی
فعالیت های اکتشافی جدید
مقاطع زمین شناسی
نقشه زمین شناسی تونل ها
حفر گمانه در ناحیه شمال معدن
پیشروی اکتشافی
نمونه برداری
محاسبه ذخیره
فصل دوم : استخراج
استخراج درمعدن نخلک
چگونگی استخراج
ترابری درمعدن نخلک
مشخصات اکیپ
چالزنی و آبشاری
تهویه 
آبکشی
نگهداری
فصل سوم : کانه آرایی
کارخانه  کانه آرایی معدن نخلک
آزمایشگاه
تأسیسات جانبی
پیشنهادات وانتقادات
منابع
 چکیده
معدن سرب نخلک یکی از قدیمی ترین معادن ایران می باشد . تجهیزاتی که در معدن مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع ابتدایی بوده و کار با آنها بسیار مشکل می باشد . معدن سرب نخلک از دو قست عمده زیرزمینی و کارخانه تغلیظ تشکیل شده است . در معدن زیرزمینی طی چند سال اخیر ، اخراج رگه های با صرفه مد نظر بوده و راه اندازی و احداث طبقات دیگر معدن از دستور کار حذف شده اند.
بخش زیرزمینی از ۶ حلقه چاه تشکیل شده است . چاه شماره ۶ برای تهویه ، چاه شماره ۵ برای اسکیپ و انتقال مود و چاه شماره ۴ جهت آسانسور و رفت و آمد افراد تعبیه شده اند در طبقه ۵۰- متری استخراج به روش انباره ای و در سایر طبقات به روش پر شونده استخراج می شود . در طبقه ۲۰۰- متری چاه فرعی به عمق ۴۰ متر جهت آبکشی حفر شده است . آب توسط دو پمپ کف کش به طبقه ۲۰۰- متری و از آنجا توسط ۲ پمپ سانتریفوژ به سطح زمین منتقل می شود که آب کارخانه تغلیظ از این راه به دست می آید.
تهویه معدن طبیعی ، آتشباری بوسیله دینامیت و چالزنی با دستگاه پرفراتور انجام می شود . ترابری در کارگاه استخراج بوسیله فرغون و بیل و در تونل های باربری اصلی توسط واگن انجام می شود . کارخانه تغلیظ در نزدیکی معدن قرار دارد . محصول شامل دو قسمت است . محصول جیک با عیار ۵۴ % و محصول فلوتاسیون با عیار ۶۵ % است که در پایان با هم مخلوط شده و به عنوان کنسانتره با عیار حدود ۶۰ % انبار می شود .


مقدمه
حمد و سپاس پروردگاری را سزد که ستایشگران ، وصف کمالش نتوانند و مردمان در شمارش نعماتش در نقصانند . پروردگاری که مرغ دور پرواز «اندیشه» را نیروی پر گشودن به قاف «قربتش» نیست . نه افق کرانه ناپیدای شناخت صفاتش را انجامی است ؛ و نه توصیف ذات پاکش را فرجامی . و درود بیکران بر رسول رحمت ، حبیب امجد ، که قفل بسته دلهای آدمیان را به مفتاح «محبت» گشود ؛ و طریق هدایت و سلامت را بر گم شدگان دریای ضلالت و گمراهی نمود .
و سلام بی پایان بر ولی و حجت خدا ، علی مرتضی و اولاد اطهر او ، که گم شدگان ظلمات خود پرستی تنها به «مصباح» هدایت ایشان ره می جویند و غرق شدگان دریای معاصی و طغیان تنها بر «سفینه» ایشان نجات می یابند .
و اما بعد ،آنچه پیش رو دارید ، گزیده ای ز مشاهداتم در معدن سرب نخلک می باشد . هدف از نوشتن این مطالب ، درج کلیه مشاهدات ، دیده ها ، شنیده ها و تجربیات در مورد معدن سرب نخلک می باشد
فصل اول:
تاریخچه و موقعیت جغرافیایی
معدن سرب نخلک در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی نائین و ۵۰ کیلومتری شمال شرقی انارک در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است . در بخش شرقی یک رشته کوه منفرد و با طول و عرض جغرافیایی’۵۰ ،۰۵۳ و ’۳۴ ،۰۳۳ قرار دارد . آب و هوای منطقه گرم و خشک می باشد که درجه حرارت در تابستان در سایه به ۰۴۸ و در زمستان گاهی تا۰۱۴-می رسد . بلندترین قله آن بنام کوه قلعه بزرگ حدود ۱۴۴۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد . لیکن عملیات استخراج عمدتاً در بخش شمال شرقی معدن در ارتفاع حدود ۱۰۰۰ متر از سطح زمین تا ۸۱۵ متر طبقه ۲۴۰- متری صورت می گیرد . معدن با شهرستان نائین بوسیله یک جاده آسفالته ارتباط دارد . بر طبق نظریه کارشناسان قدیمی و جدید ، معدن سرب نخلک از ۲۰۰۰ سال قبل مورد بهره برداری قرار گرفته و این موضوع با کشف ابزار آلات ابتدایی سنگی و آهنی در کارگاههای قدیمی تایید می شود . تعداد این کارگاههای قدیمی حدود ۳۰۰ عدد می باشد که این تعداد زیاد ، نشان دهنده شدت عملیات استخراجی در گذشته می باشد . کارهای سطحی قدیمی به عنوان یک قاعده دارای شکل شیار مانندی هستند و معمولاً در امتداد قسمت های پر عیار رگه ها کنده شده اند ، در حالیکه رگه های کم عیار و کانه های پراکنده در دیوارها و ستون ها به صورت دست نخورده باقی مانده اند شدت استخراج در نواحی جنوبی چاه شماره ۱ که قسمت های   پر عیار مواد معدنی بر اثر فرسایش عریان شده ، بیشترین حد را داشته است . در حال حاضر در معدن نخلک ۶ حلقه چاه موجود می باشد . تعداد زیادی کارهای قدیمی در فاصله چاههای شماره ۱ تا ۵ و نیز نواحی شمال غربی چاه ۵ وجود دارد . چاه شماره ۴ مخصوص آسانسور و رفت و آمد افراد ، چاه شماره ۵ جهت اسکیپ و چاه شماره ۶ جهت تهویه تعبیه شده اند . تقریباً تمام مواد معدنی پر عیار در این ناحیه از سطح خورده شده و تعدادی از کازگاهها به شکل سینوس و یا عرض کم تا طبقه ۱۲۵- متری نیز ادامه یافته است . بر طبق اطلاعات موجود کانی سازی تا عمق قابل توجهی گسترش یافته است . در مناطق جنوبی تعداد کارگاههای قدیمی کم است . تعدادی از رگه ها در تپه های کم ارتفاع شمالی در ناحیه کلاه نمدی وجود داشته که استخراج شده است . در دهه های گذشته کانسار از طریق چاه ها و تونل ها شدیداً مورد استخراج قرار گرفته است . تا سال ۱۳۳۲ معدن در اختیار شرکت خصوصی مولد بوده است ولی هیچگونه اطلاعات زمین شناسی در مورد کانسار در دوره مذکور در دست نمی باشد . قبل از دولتی شدن معدن ، احتمالاً رگه های موجود در بین چاه های یک و سه بیشتر بوده که توسط بخش خصوصی استخراج شده است ……………….

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:05
fsh

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۱-۱-موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۵
۱-۲- تاریخچه مطالعات ۵
۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس ۶
۱-۳-۱- گسل نایبند ۶
۱-۳-۲-ناحیة زغالی مزینو ۶
۱-۳-۳- ناحیة‌زغالی نایبند ۶
۱-۳-۴- ناحیة زغالی پروده ۷
۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی ۷
۱-۳-۶- وسعت منطقه ۷
۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی ۸
۱-۳-۸- ذخیره ۸
۱-۴- عملیات اکتشافی ۸
۱-۴-۲- عملیات حفاری ۹
هدف از مطالعات ژئوفیزیکی ۹
روش الکتریکی ۱۰
۱-۴-۳-مشخصات لایه های زغال منطقه پروده ۱۱
۱-۳-۴- گاز خیزی منطقه ۱۲
۱-۴-۵- مشخصات کیفی زغالسنگ ۱۳
۱-۴-۶- میزان ذخایر ۱۳
آشنایی با معادن مکانیزه زغال طبس ۱۳
طبقه بندی توده های سنگی ۱۷
طبقه بندی سنگ ترزاقی ۱۸
طبقه بندی لوفر – پاخر ۲۱
شاخص کیفیت سنگ ( RQD ) 22
1.روش مستقیم ۲۲
۲٫روش های‏ غیر مستقیم ۲۴
۱٫روش لرزه ای‏ ۲۴
۲٫تراکم درزه وزن داده شده ۲۶
طبقه بندی امتیاز ساختاری سنگ RSR 27
طبقه بندی امتیاز توده سنگ : ( RMR 30
گرد آوری‏ داده های‏ صحرایی‏ ۳۰
مقاومت تراکمی‏ تک محوری‏ ماده سنگ ۳۱
فاصله ناپیوستگی‏ ها ۳۲
وضعیت ناپیوستگی‏ ها ۳۲
وضعیت آب زیرزمینی‏ ۳۳
جهت یابی‏ ناپیوستگی‏ ها ۳۴
تخمین RMR 35
کاربردهای‏ RMR 36
میانگین زمان ایستایی‏ سقف قوسی‏ ۳۶
چسبندگی‏ و زاویه اصطکاک داخلی‏ ۳۷
مدول تغییر شکل ۳۷
فشار باربری‏ مجاز ۴۰
مقاومت برشی‏ توده های‏ سنگی‏ ۴۰
تخمین فشار نگهدارنده ۴۱
رابطه بین RMR و Q 44
ملاحظات ۴۵
بار نگهدارنده در طبقه بندی RMR 46
سیستم Q 47
نتایج حاصله از معدن ۵۵
بررسی‏ نتایج ۶۹
فهرست منابع و ماخذهای‏ مورد استفاده ۷۳

 

فهرست منابع و ماخذ :

۱٫  مدنی‏ ، حسن ؛ تونل سازی‏ ( جلد چهارم ) ؛ انتشارات دانشگاه صنعتی‏ امیرکبیر ؛ ۱۳۸۱٫

B.Singh , R.K.Goel  ؛ ۲٫  Rock Mass Classification

3.  یزدی ، محمد ؛ زغال سنگ ؛ انتشارات دانشگاه صنعتی‏ امیرکبیر ؛پروژه کارآموزی ۱۳۸۱٫

۴٫  رحیم نژاد ، محمود ؛ پروژه کارشناسی ؛ارتباط بین RMRوقابلیت حفاری در معدن چغارت ؛ دانشگاه یزد ؛ تابستان۷۷

 مقدمه

کاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریع پیدا کرده است.امروزه تعداد زیادی از انواع گوناگون سنگ و کانی و ترکیبت آنها در صنایع به کار برده می شودکه بین آنها ذغال سنگ جایگاه مخصوص به خود را دارد،که در حال حاضر حیات بسیاری از صنایع در گرو این ماده معدنی است.

در کشور ما که اقتصادی وابسته به نفت داشته و دارد،بیشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنایع دیگر معدنی رشد چندانی ننموده ویا به طور ناقص از این صنایع بهره برداری گردیده است.

در حال حاضر به دلایل زیادی نمی توان به صنایع غیر نفتی فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگریست و جایگاه این صنایع اکنون پررنگ تر به نظر می رسند، پس باید با نگرشی درست و مدیریتی استوار این منابع را جایگزین نفت نمود.

ذغال سنگ نیز به عنوان یکی از منابع مهم معدنی غیر نفتی نیز جایگاه خود را باید پیدا کند.

معادن ذغال سنگ طبس که در کویر مرکزی ایران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخیره بیکران خود و همچنین نزدیکی به بازار مصرف یکی از با ارزش ترین معادن ایران است که می تواند نقش مهمی در صنایع غیر نفتی کشور را ایفا کند.

تلاش برای اکتشاف و بهره برداری این معادن همچنان ادامه دارد.

در این پروژه سعی شده است با تحلیل چند منطقه در حال پیشروی از لحاظ خواص ژئو مکانیکی سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص برای حفاری هر منطقه به این خواص (RMR) ارتباطی بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ بدست آوریم.

و سپس از روی رابطه بدست آمده نتیجه گیریمان را انجام دهیم.

  ۱-۱-موقعیت جغرافیایی و آب و هوا

ناحیه‌پروده با وسعتی در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان طبس در محدوده عرض جغرافیایی َ۵۰  ْ ۳۲ تا َ ۰۵ ْ ۳۳و طول جغرافیایی َ ۴۵ ْ ۵۶ تا َ۱۵ ْ۵۷ قرار گرفته است . شکل های ۱-۱ و ۱-۲ موقعیت جغرافیایی پروده را نشان می دهد .

ارتفاع متوسط ناحیة‌زغالدار پروژه از سطح دریا ۸۵۰ متر می باشد که مرتفع ترین نقطة آن در غرب ۱۰۴۷+ متر و پست ترین آن در شرق۷۳۰+ متر قرار گرفته است . ناحیة پروده جزء مناطق کویری با آب و هوای خشک و قاره‌ای محسوب می شود که نوسانات درجه حرارت شبانه روزی و ماهیانة آن زیاد است .

حداکثر درجه حرارت شهر طبس در تابستان به ۴۵+ درجه ودر زمستان حداقل درجه حرارت به ۵- درجه می رسد . اغلب ماههای سال خشک و یا کم باران بوده و معمولاً‌در فصل زمستان و اوایل بهار باران نسبتاً کم می بارد . درمنطقه مورد مطالعة رودخانه های دارای جریان دائمی نداریم و رودخانه‌های متعدد فصلی که معمولاً جریان آب در آنها به هنگام بارندگی بصورت سیلاب می باشد. ناحیة زغالدار پروده عاری از پوشش گیاهی بوده و تنها بوته های خار بصورت پراکنده به چشم می خورد .

۱-۲- تاریخچه مطالعات

 بررسی مناطق زغالدار طبس برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ توسط اکیپ اعزامی از واحد کرمان آغاز شد .

شکل ص ۴و ۵

به دنبال آن در سال ۱۳۴۹ کارشناسان روسی شرکت ذوب آهن ایران به منظور تعیین کیفیت ، از لایه های زغالی ناحیة نایبند نمونه برداری کردند .سپس در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به منظور مطالعات جامعتر گروه هایی از کارشناسان روسی و ایرانی به مناطق زغالدار اعزام گردیدند و در ارتباط با زغالخیزی  رسوبات تریاس ، ژرواسیک و کیفیت لایه‌ای زغالی مطالعاتی را انجام دادند .

بر اساس مطالعات یاد شده حدود گسترش رسوبات زغالدار ایران (‌متریالیس  ژرواسیک) در حوضة زغالدار طبس مشخص گردید و وجود زغالهای کک شو در نواحی شرق حوضچه (پروده – نایبند ) و زغالهای حرارتی در ناحیة غربی ( مزینو) مورد توجه قرار گرفت .

 

۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس

 حوضة طبس بلوکی است نوری شکل که بین گسلهای نایبند –کلمردنائین واقع شده است . مشخصات اجمالی این گسلها عبارتند از :

۱-۳-۱- گسل نایبند :

گسل نایبند با امتداد شمالی جنوبی از شرق حوضه عبور میکند. این گسل ۵۰۰ کیلومتر طول داشته و از نوع راستگرد می باشد . شیب گسل بطرف شرق بوده و با عملکردی از نوع معکوس بلوک غرب را بالا برده است .

گسل نائینی به موازات گسل کلمردو با عملکردی عکس آن قرار گرفته است .

در حد فاصل گسلهای اصلی نایبند و در جهتی تقریباً عمود بر آنها گسلهائی وجود دارند که معمولاًدر نزدیکی گسلهای اصلی به طرف جنوب چرخشی می نمایند .

این گسلها از شمال به طرف جنوب عبارتند از : گسل پرورده (‌رستم )، گسل زنوغان ، گسل توری چای و گسل قدیر ، شیب تمامی این گسلها به طرف جنوب بوده و به صورت رورانده عمل کرده اند .

سه ناحیه زغالی مجزا در حوضة‌طبس وجود دارند که عبارتند از مزینو، نایبند و پروده

۱-۳-۲-ناحیة زغالی مزینو:

این ناحیه در غرب دشت آبرفتی طبق واقع گردیده است، این ناحیه از طرف شرق تسوط گسل نامرئی با روند شمالی جنوبی از ناحیه پروده جدا شده و از طرف غرب به گسلهای کلمرد و نائینی محدود می شود . لایه های زغالی این ناحیه سن ژوراسیک پایینی داشته اند و از نوع آنتراسیت و حرارتی می باشد .

در حال حاضر ناحیة زغالی فرینو به وسعت ۸۸۰۰ کیلومتر مربع مرحلة اکتشافی مقدماتی را گذرانده است .

 ۱-۳-۳- ناحیة‌زغالی نایبند :

این ناحیه دارای وضعیتی برابر ۴۵۰۰ کیلومتر مربع می باشد و ناحیه‌ زغالدار نایبند در جنوب گسل قوری چای واقع شده است . در این ناحیه رسوبات تریاس فوقانی و ژوراسیک تحتانی دارای لایه های زغالی قابل کار از نوع کک شو می باشد .

۱-۳-۴- ناحیة زغالی پروده :

 ناحیة زغالدار پروده با وسعتی برابر ۶۴۰۰ کیلومتر مربع یکی از بزرگترین نواحی زغالدار حوضه می باشد . در اولین مرحله که در سال ۱۳۶۰ آغاز گردید بررسی کیفی و کمی زغالهای کک شو در وسعت حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع انجام گردید ودرمرحلة دوم مناطق دارای پتانسیل مثبت مورد اکتشاف مقدماتی قرار گرفت . ضمن بررسی های پی جوئی مرحلة‌اول ناحیة پروده به در بخش شمالی و جنوبی در طرفین گسل رستم تقسیم شد که مناطق پروده به وسعت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در حد فاصل گسلهای رستم و قوری چای واقع شده و نهشته های تریاس بالائی در آن دارای لایه های زغالی قابل کار از نوع کک شود می باشد .

شکل شماره ۱-۳ نقشة شماتیک نواحی سه گانة مذکور را نشان می دهد .

گسلهای رستم و قوری چای که ناشی از گسلهای بزرگ نایبند وکلمردمی باشند بر فرم ساختمانی و تکنونیکی ناحیة تأثیر گذاشت و با ایجاد گسیختگیهائی کوچک با روند شمال غربی‌، جنوب شرقی مناطق جدا از هم را به وجود آورده اند . ناحیه زغالدار پروده بر اساس گسلهای اخیر به محدوده های کوچکتری تقسیم شده است که این مناطق از شرق به غرب عبارتند از IV,III,II,I

پرودة شرقی ، علاوه بر این مناطق دارای ویژگیهایی می باشند که آن را از سایر مناطق زغال دار ایران متمایز ساخته که بعضی از این ویژگیها عبارتند از :

۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی

ساختمان زمین شناسی ناحیة‌پرودة نسبت به سایر مناطق  زغالی ایران پیچیده نبوده و در این رابطه دو فاکتور شیب و عدم شکستگیهای مکرر بسیار قابل توجه می باشند .تغییرات شیب و تکرار شکستگیها از عمده موانعی هستند که جریان استخراج و تولید زغالسنگ دچار مشکل می سازد.

در ناحیه پروده شیب کم و یکنواخت لایه ها و همچنین کم بودن تعداد شکستگیها باعث گردیده که بلوکهای معدنی جهت استخراج شرایط ایده آل داشته باشند که این شرایط بر سهولت استخراج زغال تأثیر بسزائی دارد.

۱-۳-۶- وسعت منطقه

 ناحیة زغالدار پروده با وسعتی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع اگرچه در نتیجة عملکرد چندین گسل و همچنین ساختمانهای زمین شناسی به بلوکهای متعدد تقسیم شده ولی در عین حال محدوده‌ای است بهم پیوسته بطوریکه که رخنمون لایه های زغالی از غرب به شرق در طول ۴۰ کیلومتر تداوم داشته و تغییرات کمی وکیفی آنها از روند مشخصی پیروی می کنند . علاوه بر این به لحاظ شرایط و ویژگیهای رسوبگذاری ، برخی خصوصیات زمین شناسی و حتی پاره‌ای از مشخصات کیفی و تکنولوژی ، لایه های زغالی در کل ناحیه مشابه بوده و تغییرات ، دارای قانونمندی و روند نسبتاً مشخص می باشد . و امکان طراحی معدن های متعددی در مجاورت یکدیگر فراهم میگردد . قطعاً طراحی معدن در مجاورت یکدیگر هزینه های زیر بنائی هر معدن را بسیار کاهش میدهد و میزان نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز کاهش می یابد .

 

۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی

در ناحیه پروده ،۵ لایه زغال اصلی و قابل کار وجود دارند که از پایین به بالا عبارتند از D,C2,C1,B2,B1، ضخامت کل این پنج لایه از کمر پایین B1 تا کمر بالای D بطور متوسط ۸۰ متر می باشد و عمدتاً از تناوب لایه های زغال ، زغال آرژیل،آرژلیت ، سیلت و ماسه سنگ تشکیل شده است.

سه لایه زغالی B1,B2,C1 بعلت اینکه ضخامت آنها بیش از یک متر است اقتصادی تر محسوب می شوند. و از آن میان لایة‌زغالی C1 در بخشهای وسیعی از منطقه بین ۵/۱ تا ۲ متر دارد . چهار لایة C2,C1,B2,B1 در طول چهار کیلومتر دارای رخنمون می باشند .

با توجه به وسعت زیاد پرورده لایه های زغالی به لحاظ پارامترهای کیفی و کمی و تغییرات قابل توجهی نشان می دهند . بطور کلی ضخامت لایه ها از غرب به شرق تدریجاً کاهش می‌یابد.

۱-۳-۸- ذخیره

بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون یک میلیارد تن زغال سنگ در ناحیة پروده به ثبت رسیده است . این مقدار ذخیره به لایه های زغالی از سطح زمین تا اعماق ۶۰۰ متری مربوط می شود . قابل ذکر است که ۲۰% این ذخایریعنی ۲۰۰ میلیون تن آنها در افقهای نزدیکی از سطح زمین قرار گرفته است و دستیابی به این ذخایر با توجه به حجم عملیات اکتشافی و شناسایی دقیق لایه ها ، بخش اعظم ذخایر پروده در کاتاگوری قطعی قرار می گیرد و این بدان معناست که در ارتباط با سرمایه گذاری به منظور بهره برداری هیچگونه ریسکی وجود نخواهد داشت .

 شکل ۱-۴ نقشه زمین شناسی پروده رانشان می دهد

 

۱-۴- عملیات اکتشافی

۱-۴-۱- نقشه برداری

تهیه نقشه های توپوگرافی به مقیاس۵۰۰۰/۱ ، این نقشه ها در دو مرحله توسط سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۳۶۱ و شرکت نقشه برداری کارتک در سال ۶۷ با عکسهای هوائی ۲۰۰۰۰/۱ سال ۱۳۴۸ و بطریق فتوگرامتری تهیه شده است فواصل منحنی های میزان آن ۵ متر ، مبنای ارتفاعات سطح متوسط آب خلیج فارس ، مبنای مسطحات اروپایی و در سیستم تصویر UTM انجام گرفته و دقت پلیگونها خوب ، خطای آنها از حد مجاز کمتر است .

 

 

۱-۴-۲- عملیات حفاری

با توجه به برداشتهای مرحلة پی‌جوئی که بیشتر از رخنمون لایه های زغالی بدست آورده اند که در این مرحله با ایجاد حفر ترانشه عمود بر امتداد لایه ها و حفر اکلون های در داخل لایة‌زغالی از رخنمون تا جائی که از زون اکسیده آن عبور کنند حفر شده است که در برداشت ترانشه ها و امتداد لایه ها با مشخصات کمر بالا وکمر پایین آن ، ابتدا با توجه به پیچیدگی لایة زغال که در مرحله‌ی پی جوئی حاصل شده است شبکة حفاری ( مستطیل ،‌مربع ، لوزی )‌طراحی کرده اند و از آنها حفاری صورت می گیرد .

البته در ابتدا فاصلة شبکه ما بیشتر و هرچه مطالعات دقیق تر و بیشتر مورد نیاز باشد بالطبع فاصلة گمانه ها کمتر خواهد شد.

در ناحیة‌پروده ومناطق همجوار تاکنون تعداد ۶۴۶ حلقة چاه به متراژ برابر ۲۲۳۷۸۵ متر حفر گردیده است .

هدف از مطالعات ژئوفیزیکی :

-           تعیین خواص فیزیکی سنگها (‌مقاومت الکتریکی ، رادیو اکتیویته طبیعی ، عکس العملهای سنگ در برابر تشعشعات رادیو اکتیو )

-           تعیین عمق ، ضخامت و توصیف لیتولوژی طبقات سنگی

-           تعیین عمق ، ضخامت و استروکتورلایه های زغالی

-           مشخص نمودن محل گسلها و وزن های دارای شکستگی و خرد شدگی

-           اندازه گیری قطر چاه

-           تعیین گرادیان حرارتی

-           اندازه گیری مقدار و آزیموت انحراف چاه

-           نمونه برداری از لایه های زغالی به روش گرانتانوس

-           نمونه برداری از لایه های زغالی

-           پی بردن به ساختمان زمین شناسی رسوبات زغالدار ( شکستگی ها ، گسل ها ، تغییرات رخساره‌ای ، تغییرات ضخامت لایه ها )

روش الکتریکی

برداشتهای الکتریکی شامل برداشتهای گرادیان ، پتانسیل K,T,B (‌جریان متمرکز جانبی ) می‌باشند که به وسیلة سوندهای مخصوص اندازه گیری می‌گردد.

برداشتهای گرادیان و پتانسیل در مقیاس ۲۰۰/۱ درکلیة چاهها  حفر شده و در سرتاسر چاه صورت گرفته در صورتیکه برداشت B,T,K در مقیاس ۵۰/۱ چاههای که لایه های زغالی را گرفته اند و تنها در محل لایه های زغالی انجام پذیرفته است . در روشهای الکتریکی مقاومت الکتریکی طبقات مختلف و لایه های زغالی در چاهها اندازه گیری شده است .

نتایج حاصله از این اندازه گیری ها که در کلیة‌چاههای منطقه بررسی گردیده است ، بصورت جداول زیر نشان داده شده است .

جدول ۱-۱[۳]

سنگها یا طبقات مشخص

مقاومت الکتریکی (‌اهم متر )

آهک بادامو

۱۸۰-۲۳

گراویلیت

۲۰۰-۵۵

آهک ماسه‌ای

۴۵۰-۲۷

کوارتز

۱۸۰-۲۲

ماسه سنگ بالای لایة زغالی D2

220-12

ماسه سنگ بالای لایة‌زغالی S1

187-23

 

جدول ۱-۲[۳]

لایه های زغالی

مقاومت الکتریکی (‌اهم متر)

F

64-8

E

125-9

D2

140-10

D1

165-10

C2

180-13

C1

450-18

B2

245-11

B1

190-10

با توجه به مطالعات انجام شده در بین لایه های زغالی ، لایةC1 دارای بیشترین مقاومت الکتریکی و لایه F کمترین مقدار را داراست . همچنین در بین طبقات ، آهک های ماسه‌ای دارای مقاومت الکتریکی حداکثر آهک بادامور کوارتزیت ، دارای حداقل مقاومت می باشند . مقاومت الکتریکی دو لایه های زغالی با میزان درصد خاکستر در لایه های زغالی نسبت عکس دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:04
fsh

سنگتراشی

سنگتراشی‌ در ایران قرنها قبل از میلاد مسیح، با تهیه لوازمی‌ جهت شکار حیوانات و وسایل‌‌اولیه زندگی‌ آغاز شده و بتدریج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائی‌ خود رسیده است‌.‌

باز یافته های باستانی‌ از جمله اشیائی‌ که‌ از حفاریهای تپه یحیی واقع‌ در کرمان بدست‌ آمده ‌موید آن است‌ که‌ پیشینه این‌ صنعت به‌ 4500 سال پیش از میلاد می‌رسد و کشف این‌‌ظروف‌ نشانگر آن است‌ که‌ در آن ایام تراش اشیا مختلف مصرفی‌ و تزئینی از سنگ سبز در‌کرمان رواج داشته که‌ البته هنوز هم‌ این‌ نوع سنگ استخراج و به‌ مشهد فرستاده‌ میشود.‌بطور کلی باید گفت که‌ سنگتراشی‌ در ایران قدیم‌ بیشتر به‌ تهیه وسایل‌ کشاورزی‌ و آلات و‌ابزار شکار و کندن پوست‌ حیوانات اختصاص داشته و لوازم‌ سنگی بدست‌ آمده از غار‌مسکونی‌ کمربند یا غار هوتو در نزدیکی بهشهر که‌ متعلق به‌ 11000 تا 8000 سال قبل از‌میلاد مسیح می‌باشد نیز دلالت‌ بر همین امر دارد. سنگ در ساختن بناهای تاریخی و آثار‌باستانی‌ هم‌ نقش بسیار مهم و اساسی‌ داشته است‌. از جمله مهمترین‌ ابنیه تاریخی میتوان‌از کاخ های دوران هخامنشی 7 حجاری‌های دوره‌ ساسانی‌ و... نام برد. تخت جمید نمونه‌ بارزی‌ ‌از صنعت سنگبری دوره‌ هخامنشی است‌. بط‌وریکه از دو اتاق خزانه‌ تخت جمشید که‌ توسط‌‌هیات علمی موسسه یکاگو کشف گردید بیش از 600 ظرف سنگی سالم‌ و شکسته بدست‌‌آمد. از جمله این‌ ظروف‌ یک‌ جام پایه‌ دار سنگی است‌‌

که قط‌عاتی‌ از طلا و سنگهای قیمتی به‌ آن اضافه‌ شده و نوشتهای بنام آشوربانیپال دارد.‌همچنین یک‌ جام پایه‌ دار از سنگ با کتیبهای بنام خشایار شاه جزو ظروف‌ اخیر است‌. روی‌‌لبه این‌ جام دوازده‌ قو مجسم گردیده که‌ داخل‌ جام را نگاه می‌کنند. در دوره‌ اشکانیان نیز‌سنگبری رایج‌ بوده‌ و نمونه‌ آن در بیستون و در قسمت پائین حجاری‌ بزرگ‌ داریوش وجود‌داشته و بعدها که‌ طاقچهای بر روی‌ آن کندهاند تقریبامحو شده است‌. در آثار این‌ دوره‌‌صورت‌ برجستگی مختصری دارد ولی‌ حالت‌ اشخاص خشک و بدون‌ حرکت‌ است‌ همچنین‌نقش انسان سوار بر اسب‌ مورد توجه‌ فراوانهنرمندان این‌ دوره‌ و نقوشی‌ دیگر از این‌ جمله ‌موبد در حال نیایش‌ و سوزاندن عود در آتشدان در میان آثار این‌ عصر نقش مهمی دارد.‌

سنگتراشی‌ دوره‌ ساسانی‌ راازکنده کاری‌ و نقوش برجسته بر روی‌ 4 سنگ میتوان شناخت‌‌که بیشتر آنها در دامنه کوههای فارس‌ بوجود آمده است‌. اکثر این‌ نقوش بمنظور نمایاندن‌پیروزی‌ بر سلاطین روم‌ ایجاد گردیده است‌. کلیه حجاری‌های دوره‌ ساسانی‌ عبارتست از 20‌حجاری‌ که‌ در نقش رستم، نقش رجب‌ (2 کیلومتری شمال تخت جمشید) فیروز آباد، سر،‌مشهد و شاپور واقع‌ شده و علاوه‌ براینها باید از یک‌ حجاری‌ در سلماس (شمال غربی‌ دریاچه‌‌ارومیه) و حجاری‌ مفصل طاق بستان در نزدیکی باختران نام برد که‌ تمام این‌ حجاریها بجز طاق‌بستان در یک‌ دوره‌ هفتاد ساله‌ (بین سالهای 225 تا 295 میلادی‌) ساخته شده است‌.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:02
fsh

تحقیق مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران )

فصل اول. ۴

۱-۱) مقدمه. ۴

۱-۲) اهداف مجموعه حاضر. ۴

۱-۳) ساختار مجموعه حاضر. ۹

فصل یکم: پیش گفتار و ساختار. ۹

فصل دوم: تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ۹

فصل سوم: بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با بادبند واگرا ۱۰

فصل چهارم: بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا ۱۰

فصل پنجم: جمع بندی، نتایج و پیشنهادات.. ۱۱

فصل دوم ۱۲

تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ها ۱۲

۲-۱) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن. ۱۲

۲-۲) رفتار نیرو – تغییر شکل. ۱۵

۲-۲-۱) رفتار هیسترزیس.. ۱۶

۲-۲-۲) رابطه نیرو – تغییر شکل تحت بار صعودی.. ۱۹

۲-۳) شکل پذیری.. ۲۰

۲-۳-۱) عملکرد شکل پذیری.. ۲۰

۲-۳-۳) ضریب شکل پذیری.. ۲۱

۲-۳-۴) انواع شکل پذیری.. ۲۴

۲-۳-۴-۱) شکل پذیری جنس ماده ۲۴

۲-۳-۴-۲) شکل پذیری چرخشی. ۲۵

۲-۳-۴-۳) شکل پذیری تغییرمکان. ۲۵

۲-۳-۶) شکل پذیری نیاز. ۲۸

۲-۳-۷) طراحی براساس شکل پذیری.. ۳۰

۲-۳-۸) طیف طرح با شکل پذیری ثابت.. ۳۴

۲-۳-۹)جذب و استهلاک انرژی.. ۳۶

۲-۴) ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری.. ۳۷

۲-۴-۱) دورنما ۳۷

۲-۴-۳) فرضیه برابری انرژی جذب شده ۴۰

۲-۴-۴) تعیین ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری.. ۴۱

۲-۵)مبانی نظری رفتار و عوامل مؤثر در آن. ۴۸

۲-۵-۱)کلیات.. ۴۸

۲-۵-۲) روش های محاسبه ضرایب رفتار. ۵۳

۲-۵-۲-۱) روش های آمریکایی. ۵۳

۲-۵-۲-۱-۱) روش طیف ظرفیت فریمن. ۵۴

۲-۵-۲-۱-۲) روش ضریب شکل پذیری یوانگ… ۵۶

۲-۵-۱ -۲)روش های اروپایی. ۶۳

۲-۵-۱-۲-۱) روش تئوری شکل پذیری.. ۶۳

۲-۵-۲-۲) روش انرژی.. ۶۴

۲-۵-۳) مقایسه روشهای محاسبه ضریب رفتار. ۶۵

۲-۵-۴)روش محاسبه ضریب رفتار در این پژوهش.. ۶۶

۲-۵-۵)مقاومت افزون. ۶۶

۲-۵-۵-۱) عوامل مؤثر در مقاومت افزون. ۶۹

۲-۵-۵-۲) تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون. ۷۰

۲-۵-۵-۳) برخی برآوردهای از ضریب مقاومت افزون. ۷۱

۲-۵-۵-۴) استفاده از ضریب مقاومت افزون در ترکیبهای بارگذاری IBC , UBC ,  NEHRP. 73

2-5-7) درجه نامعینی. ۷۵

۲-۵-۷-۲) اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف.. ۸۰

۲-۵-۷-۳) آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها ۸۳

فصل سوم ۸۴

بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با مهاربندی واگرا(EBF) 84

3-1)کلیات.. ۸۴

۳-۲) مشخصات سیستم های لرزه بر فولادی و مقایسه آنها ۸۵

۳-۲-۱) سیستم قاب خمشی (MRF ) 85

3-2-2) سیستم قاب با مهاربندی همگرا (CBF ) 87

3-2-3) سیستم قاب با مهاربندی واگرا ( EBF ) 89

3- 4)رفتار قابهای با مهاربندی خارج از مرکز. ۹۷

۳-۴-۱)  رفتار ارتجاعی قاب های مهار بندی شده خارج از مرکز ( EBF ) 97

3-4-1-1) عوامل مؤثر بر سختی جانبی قابهای EBF. 97

3-4-1-2 عوامل مؤثر بر پریود قابهایEBF. 99

3-4-1-3 )عوامل مؤثر بر مقاومت جانبی قابهای EBF. 100

3-4-2 )رفتار غیر ارتجاعی قاب های مهاربندی شده خارج از مرکز ( EBF ) 101

فصل چهارم ۱۰۷

بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا ۱۰۷

۴-۱) مقدمه. ۱۰۷

۴-۲) انتخاب مدل. ۱۰۹

۴-۳) تحلیل استاتیکی معادل وطراحی سیستمEBF بالینک وسط. ۱۱۰

۴-۴) ملاحظات تحلیل غیرخطی سیستم سازه ای EBF لینک وسط. ۱۱۱

۴-۵) تعیین و کنترل ضریب رفتار سیستم های EBF لینک وسط با استفاده از منحنی ظرفیت سازه ۱۱۲

۴-۵-۱) قاب های با نسبت ۱۵/۰=  (لینک برشی) ۱۱۳

۴-۵-۱-۱) قاب سه طبقه EBF با نسبت  برابر ۱۵/۰٫ ۱۱۴

۴-۵-۱-۲) قاب شش طبقه با نسبت  برابر ۱۵/۰٫ ۱۱۷

۴-۵-۱-۴) قاب دوازده طبقه با نسبت  برابر ۱۵/۰٫ ۱۲۲

۴-۵-۲) قابهای با نسبت ۳/۰=… ۱۲۴

۴-۵-۲-۱) قاب سه طبقه با نسبت  برابر ۳/۰٫ ۱۲۴

۴-۵-۲-۲) قاب شش طبقه با نسبت  برابر ۳/۰٫ ۱۲۶

۴-۵-۲-۳) قاب نه طبقه با نسبت با  برابر ۳/۰٫ ۱۲۸

۴-۵-۲-۴) قاب دوازده طبقه با نسبت  برابر ۳/۰٫ ۱۳۰

۴-۵-۳) قابهای با نسبت ۴۵/۰=(لینک خمشی) ۱۳۲

۴-۵-۳-۱) قاب سه طبقه با نسبت  برابر ۴۵/۰٫ ۱۳۲

۴-۵-۳-۲) قاب شش طبقه با نسبت  برابر ۴۵/۰٫ ۱۳۳

۴-۵-۳-۳) قاب نه طبقه با نسبت با  برابر ۴۵/۰٫ ۱۳۵

۴-۵-۳-۴) قاب دوازده طبقه با نسبت  برابر ۴۵/۰٫ ۱۳۷

۴-۶) بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ضریب رفتار در سیستم های EBF. 139

4-6-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF. 139

4-6-1-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت۱۵/۰= (لینک برشی ) ۱۳۹

۴-۶-۱-۲) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتار با افزایش طبقات  برای سیستم های EBF با نسبت۱۵/۰=    ۱۴۰

۴-۶-۱-۳) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت۳/۰= (‌اثر همزمان برش و خمش در لینک) ۱۴۲

۴-۶-۱-۴) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتاردر قابهای EBF با ۳/۰= در افزایش طبقات   ۱۴۳

۴-۶-۱-۵)بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت۴۵/۰=  (‌لینک خمشی ) ۱۴۵

۴-۶-۶) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتار در قابهای EBF با۴۵/۰=  در افزایش طبقات   ۱۴۶

فصل پنجم ۱۴۸

جمع بندی نتایج و پیشنهادات.. ۱۴۸

۵-۱) مقدمه. ۱۴۹

۵-۲)بررسی ضریب رفتار قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف.. ۱۴۹

۵-۳) بررسی ضریب شکل پذیری قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف.. ۱۵۱

۵-۵) بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای EBF با نسبت e/L‌ های مختلف.. ۱۵۳

ارائه  پیشنهاد برای ادامه تحقیقات.. ۱۵۶

 

عنوان :

مهندسی زلزله

تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران

 

فصل اول

 

۱-۱) مقدمه

۱-۲) اهداف مجموعه حاضر

 

۱-۱) مقدمه

میلیون ها سال است که زلزله در جهان به وقوع پیوسته و در آینده نیز به همانگونه که در گذشته بوده است، اتفاق خواهد افتاد. این پدیده طبیعی هنگامی به یک مصیبت بزرگ انسانی تبدیل می گردد که در منطقه ای شهری با بافت متراکم اتفاق بیافتد. نمونه آثار این سانحه مرگ آور، در زلزله های بزرگ ایران همچون زلزله سال ۱۳۸۲ بم و زلزله ۱۳۶۹ منجیل بر هیچکس پنهان نیست. با وجود آگاهی از بسیاری از عوامل وقوع این پدیده، جلوگیری از وقوع این پدیده، با علم کنونی بشر امکان پذیر نمی باشد؛ لیکن کاهش اثر ارتعاشات نیرومند زلزله در قالب تقلیل خسارات، صدمات و مخصوصاً تلفات جانی ناشی از آن امکان پذیر می باشد.

علم مهندسی زلزله به اثرات زلزله بر انسان ها و محیط آن ها و همچنین روش های کاهش این آثار می پردازد. مطالعه زلزله و اثرات ناشی از آن با توجه به مدارک مکتوب متعلق به زلزله های ژاپن و نواحی شرق مدیترانه به تقریباً ۱۶۰۰ سال قبل برمی گردد. سوابق مطالعات زلزله در نواحی فعال لرزه ای آمریکا تنها به ۲۰۰ الی ۳۵۰ سال قبل برمی گردد. ولی بشر میلیون ها سال است که از وقوع این پدیده مطلع است ولی تجربه و دانش او از علم زلزله خیلی کمتر از عمر این پدیده است. مهندسی زلزله در ابتدای قرن بیستم زاده و در انتهای آن به کمال خود رسید. از سال ۱۹۰۸ در ایتالیا ضوابط بارگذاری لرزه ای براساس قضاوت مهندسی آغاز و در بسیاری کشورهای جهان پذیرفته و اجرا شد. با تولد رایانه ها و افزایش استفاده از آن ها در انجام عملیات های زمان بر و تکراری دستی، علم دینامیک سازه به طور جدی به عرصه مهندسی زلزله وارد شد. اما ۴۰ سال طول کشید تا طراحی لرزه ای متکی بر تحلیل های دینامیکی سازه گردد. در فاصله دهه ۶۰میلادی تا اواخر دهه ۷۰، تلاش ها، عمدتاً صرف آشتی دادن ضوابط قبلی و یافته های جدید شد و معرفی ضریب رفتار حاصل این تلاش های آشتی جویانه است. در کنار شناخت ماهیت زلزله و نحوه وارد آوردن نیرو به ساختمان ها همواره آنچه نیروی زلزله بر آن وارد می شود یعنی خود ساختمان و سیستمی که مقاومت لازم در برابر قدرت ارتعاشات را داشته باشد مورد توجه مهندسین سازه بوده است. رشد و توسعه انواع سیستم های سازه ای از ساختمان های خشتی تا آسمان خراش ها، از مصرف خشت و چوب تا طراحی قالب های لرزه بر با استفاده از بتن و فولاد و امروز مصالح ترکیبی (کامپوزیت) و …، همگی گواه این مسئله می باشند. اما آنچه مهم است، طراحی لرزه ای این سیستم ها و اهداف آن ها که پایه و اساس روابط حاکم بر آن را تشکیل می دهد، می باشد. اهداف طراحی لرزه ای و روابط معادلات موجود حال در مسیر تکامل، به طراحی براساس عملکرد لرزه ای سازه رسیده است. چیزی که عرصه جدیدی از طراحی لرزه ای و لزوم تحقیق و جستجو در این زمینه را پیش رو مهندسین سازه نهاده است. مطالعه لرزه ای سیستم های معمول سازه ای یا به عبارتی یافتن یک تعادل بین مقاومت سازه و اثرات ناشی از زلزله مانند تغییر مکان ها، کاهش و افت  مقاومت و سختی و نهایتاً شکست و فروپاشی مصالح و کل سازه، می رود تا شکل تازه ای به خود بگیرد. لذا در راستای طراحی سازه براساس عملکرد، که در آن در سطح کاربردی معمول به دنبال از بین بردن تلفات جانی و استقرار سازه در محدوده های ایمنی هستیم، بازنگری مجدد سیستم های سازه ای و خصوصیات سختی و شکل هندسی و محدودیت های شکل پذیری و تغییر مکان های آن ها، از جمله فعالیت های مؤثر تا دستیابی به روش های طراحی براساس عملکرد می باشند.

یکی از این سیستم های سازه ای که تولد آن نشانه تیزبینی پروفسور پوپوف و همکارانش بوده است و در سازه های بزرگ بسیاری در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است، سیستم قاب های لرزه بر فولادی با مهاربندی واگرا می باشد. رفتار این سیستم ها که دارای شکل پذیری بالایی می باشند و از لحاظ عملکرد هندسی و معماری بسیاری از محدودیت ها را از میان برمی دارند، حداقل در کشور ما آنچنان معرفی نشده است.

 

۱-۲) اهداف مجموعه حاضر

با پیش رو بودن عصر نوین در طراحی لرزه ای و توجه به خصوصیات و پاسخ های متفاوت سیستم های لرزه بر در برابر زلزله استفاده از  سیستم های بادبندی برون محور  بسیار گسترش یافته است. با توجه به اینکه کشور ایران در مجموعه کشورهای لرزه خیز می باشد و همچنین توجه به این مسأله که این کشور در حال توسعه اقتصادی است، احداث بناهای با کاربردی های متفاوت و با درجات اهمیت بالا و متوسط، بسیار حیاتی می باشد، لذا لزوم یک آیین نامه قدرتمند که بتواند با اعمال قوانین روشن و واضح در عرصه طراحی و اجرای  همگام با توسعه ساخت و ساز در کشور، حافظ منافع و منابع ملی این مرز و بوم باشد، شدیداً احساس می شود. آنگونه که مشاهده میشود، استاندارد ۲۸۰۰ ایران توانسته به گوشه ای از این اهداف دست یابد. خوشبختانه ا ستاندارد مذکور در حال توسعه و بازنگری دائمی بوده و امید آن می رود که روزی به یک مجموعه مستقل در بخش طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله از لحاظ مبانی، تبدیل گردد. در ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ (۱۳۸۴)، که آخرین ویرایش آن تا این تاریخ می باشد، بسیاری تفاوت ها و تغییرات بنیادی در ارقام کنترل و طراحی در مقایسه با ویرایش های قبلی به چشم می خورد. لیکن به جهت مطالعه تحقیقی بخش کوچکی از این آیین نامه به مطالعه قاب های ساده با بادبندهای برون محور و عوامل مؤثر بر ضرایب رفتار خطی و غیرخطی آن پرداخته شده.  در این  ویرایش همچنین این قاب ها جز معدود مواردی هستند که عدد جدیدی برای آن اعلام نشده است. لذا ما در این مجموعه با مطالعه و تحلیل پارامترهای ضریب رفتار سیستم مذکور همچون شکل پذیری، ضرایب اضافه مقاومت و ضرایب تنش مجاز متأثر از مشخصات هندسی مرسوم این سازه ها که در بخش های آتی بدان ها پرداخته خواهد شد، به دنبال تعیین ضریب رفتار سیستم های قاب های ساختمانی فولادی ساده با بادبندهای برون محور هستیم. تا بتوان نقص این آیین نامه را در این مورد در حدامکان نشان دهیم، امید است این تحقیق باعث صرفه جویی در مصرف و کاربرد غیرلازم فولاد، این سرمایه ملی و گران قیمت گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:02
fsh

صفحات : 65

فهرست مطالب

۱- تاریخچه رزین های تعویض یونی ۵
۲- شیمی رزین ها ۸
۳-تعادل یون ها در حضور رزین ها ۱۱
۴- ظرفیت رزین ۱۸
۵- انواع رزین های تعویض یونی ۲۰
۵-۱- رزین های کاتیونی قوی ۲۱
۵-۲ رزین های آنیونی قوی ۲۲
۵-۳ رزین های کاتیونی ضعیف ۲۳
۵-۴ رزین های آنیونی ضعیف ۲۴
۶ – اقتصاد رزین ۲۶
۶-۱- مقایسه رزین های ضعیف و قوی ۲۶
۷- نشتی ناخالصی ها از رزین ها ۲۷
۸ – طرز کاردستگاه های تعویض یونی ۳۳
۹- بستر رزین ۳۴
۱۰- احیای رزین ۳۶
۱۰-۱- احیای رزین های کاتیونی اسیدی ۳۸
۱۰-۲ مشکل احیا رزین با سولفوریک اسید ۳۸
۱۰-۳- احیای رزین های آنیونی ۴۱
۱۱ – محاسبه حجم رزین ۴۳
۱۲- استفاده از چند فیلتر رزین ۴۶
۱۳- استفاده از دو نوع رزین در یک فیلتر ۴۸
۱۴ – دستگاه تعویض یونی مختلط ۴۹
۱۶- رزین های تعویض یون خالص ۵۲
۱۶-۱ سیلیس زدا ۵۲
۱۶-۲ حذف آهن و منگنز با رزین های تعویض یونی ۵۳
۱۶-۳ سختی گیر تعویض یونی ۵۴
۱۷- آلودگی رزین ها ۵۸
۱۷-۱ آلودگی رزین به مواد آلی ۵۸
۱۷-۲ روش های کاهش آلودگی رزین ها به مواد آلی ۵۹
۱۷-۳- اندازه گیری مقدار آلودگی مواد آلی ۶۲
۱۷-۴- آ لودگی آهن ۶۳
۱۸- تصفیه مقدماتی آب قبل از ورود به واحد تعویض یونی ۶۳
۱۸-۱-کلر آزاد ۶۳
۱۸-۲- مواد معلق و رنگ ۶۴
۱۸-۳- آهن ۶۴
۱۸-۴- آلاینده های آلی ۶۴
۱۸-۵- نمک های موجود در آب ۶۵
۱۹- عیب یابی واحدهای تعویض یونی ۶۵

 

1- تاریخچه رزین های تعویض یونی

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند.

در سال ۱۸۵۰ یک خاک شناس انگلیسی متوجه شد که محلول سولفات آمونیمی که به عنوان کود شیمیایی بکار می رود، در اثر عبور از لایه های ستونی از خاک، آمونیم خود را از دست می دهد بگونه ای که در محلول خروجی از ستون خاک، سولفات کلسیم در محلول ظاهر می شود.

این یافته توسط دیگران پیگیری شد و متوجه شدند که سیلیکات آلومینیوم موجود در خاک قادر به تعویض یونی می باشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیکات آلومینیوم از ترکیب محلول و سولفات آلومینیم و سیلیکات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی که ساخته شد سیلیکات آلومینیوم بود.

به رزین های معدنی، زئولیت می گویند و در طبیعت سنگهای یافت می شوند که می توانند کار زئولیت های سنتزی را انجام دهند. این مواد، یون های سختی آور آب ( کلسیم و منیزیم) را حذف می کردند و بجای آن یون سدیم آزاد می کردند از اینرو به زئولیت های سدیمی مشهور شدند که استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیادی داشت چون احتیاج به استفاده از مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند. اما زئولیت های سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این زئولیت ها می توانستند فقط سدیم را جایگزین کلسیم و  منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونها بدون تغییر باقی می ماندند. از این رو آب تصفیه شده با زئولیت های سدیمی به همان اندازه آب خام، قلیاییت، سولفات، کلراید و سیلیکاتت دارند.

واضح است که چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. مثلاً بی کربنات سدیم محلول در آب می تواند مشکلاتی را در مراحل بعدی برای دیگ بخار بوجود آورد. زیرا در اثر حرارت به سود و گاز دی اکسید کربن تبدیل می شود. سود یکی از عوامل مهم در خوردگی موضعی در نیروگاههاست که بحث مفصل تر آن در مباحث آینده خواهد آمد. گاز دی اکسید کربن موجود در بخار آب در اثر میعان بخار به صورت اسید کرینیک در می اید که باعث خوردگی لوله های برگشتی می شود که بخار آب خروجی از توربین را به کندانسور (چگالنده) می برند.

یکی دیگر از اشکلات مهم استفاده از زئولیت ها ی سدیمی، عدم کاهش غلظت سیلیس در آب تصفیه شده می باشد که یکی از خطرناکترین ناخالصی های آب تغذیه دیگ بخار در فشارهای زیاد می باشد.

تحقیقات برای رفع عیوب زئولیت های سدیمی ادامه یافت تا آنکه  در اواسط دهه ۱۹۳۰ در هلند زئولیت هایی ساخته شد که بجای سدیم فعال، هیدروژن فعال داشتند . این زئولیت ها که به تعویض کننده های کاتیونی هیدروژنی معروف شدند، می توانستند تمام نمکهای محلول در آب را به اسیدهای مربوط تبدیل کنند. بعنوان مثال بی کربناتهای کلسیم و منیزیم به اسید کربنیک تبدیل می شوند که اسید کربنیک بی دی اکسید کربن و آب تجزیه می شود.

دی اکسید کربن تولید شده را می توان توسط هوادهی یا هوازدایی از محیط حذف کرد. لذا با این روش تمام قلیاییت بی کربناتی حذف می شود. رزین های کاتیونی هیدروژنی جدید، سیلیس نداشته و علاوه بر این قادرند همزمان هم سختی آب را حذف کنند و هم قلیاییت آب را کاهش دهند.

آب خروجی از تعویض کننده کاتیونی هیدروژنی، اسیدی است و باید خنثی شود. این کار با اضافه کردن قلیا (‌باز) یا مخلوط کردن خروجی تعویض کننده کاتیونی هیدروژنی با خروجی تعویض کننده سدیمی (زئولیت ) امکان پذیر است.

تعویض کننده های کاتیونی هیدروژنی هم دارای محدودیت هایی هستند. هنوز آنیونها، مثل سولفات کلراید و سیلیکات حذف نمی شوند.

برای بهبود تکنولوژی تصفیه آب گام های اساسی در سال ۱۹۴۴ برداشته شد که باعث تولید رزین های تعویض یونی آنیونی شد. (۳) رزین های کاتیونی هیدروژنی تمام کاتیونهای آب را حذف می کنند و رزین های آنیونی تمام آنیونهای آب از جمله سیلیس را حذف می نمایند. در نتیجه می توان با استفاده از هر دو نوع رزین، آب بدون یون تولید کرد. پیشرفت های بعدی که در دهه ۱۹۵۰ حاصل شد منجر به اختراع و تولید رزین های تعویض یونی ضعیف گردیدکه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیاء رزین ها را باعث شد.

 

۲- شیمی رزین ها

همانگونه که می دانید محلول های الکترولیت دارای یون های مثبت (‌کاتیون) و یونهای منفی (آنیون) هستند و از نظر بار الکتریکی خنثی هستند. یعنی مجموع آنیون ها و مجموع کاتیون ها از نظر بار الکتریکی با هم برابرند.

رزین های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می باشند به گونه ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. اما تعویض کننده ها با محلول های الکترولیت این تفاوت را داند که فقط یکی از دو یون، متحرک و قابل تعویض است. بعنوان مثال یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکال های آنیونی  می باشد که کاتیون های متحرکی مثل H+ یا Na+ می توانند به آن متصل باشند. این کاتیون های متحرک می توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند و به همین صورت یک تعویض کنده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون های متحرکی مثل هیدروکسیل یا کلراید می توانند به آن متصل باشند.

در اثر تعویض یونی، کاتیون ها با آنیون های موجود در محلول با کاتیون ها و آنیون های موجود در رزین تعویض می شوند به گونه ای که هم محلول و هم رزی ناز نظر الکتریکی خنثی باقی می مانند. باید توجه داشت که در اینجا با تعادل جامد- مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد، مفید باشد، باید دارای شرایط زیر باشد :

۱- خود دارای یون باشد.

۲- در آب غیر محلول باشد.

۳- فضای کافی در شبکه تعویض کننده وجود داشته باشد که یون ها بتوانند بسهولت در شبکه جامد رزین وارد یا خارج شوند.

اکثر رزین های تعویض یونی که در تصفیه آب بکار می روند رزین های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده اند. بعنوان مثال روش تهیه رزین های سولفونیک در اینجا شرح داده می شود.

برای ساختن رزین، استیرن را با دی وینیل بنزن مخلوط می کنند و به آن یک ماده پراکسید و یک عامل تفرق ساز[۱] می افزایند. آنگاه این مخلوط را به آب اضافه می کنند و با یک همزان آنقدر هم می زنند تا  بصورت قطرات معلق با اندازه معین در آیند.

با حرارت دادن پلیمریزاسیون شروع می شود که چون گرمازاست باید با یک ماده سرد کننده، دما راکنترل کرد. ذرات به تدریج ویسکوز شده و در نهایت به صورت ذرات یا دانه های کروی در می آیند. حرارت دادن ادامه می یابد تا زمانی که پلیمریزاسیون کامل شود. دانه های حاصل، شبکه پلی استیرن را تشکیل می دهند. حال برای تهیه تعویض کننده کاتیونی باید دانه ها را با سولفوریک اسید ترکیب کرد تا گروه HSO3 به شبکه هیدروکربن متصل شود. به ازاء هر دو گروه بنزن، حدود هشت تا ده گروه HSO3 در شبکه وارد می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 09:01
fsh

مقدمه

کاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریع پیدا کرده است.امروزه تعداد زیادی از انواع گوناگون سنگ و کانی و ترکیبت آنها در صنایع به کار برده می شودکه بین آنها ذغال سنگ جایگاه مخصوص به خود را دارد،که در حال حاضر حیات بسیاری از صنایع در گرو این ماده معدنی است.

در کشور ما که اقتصادی وابسته به نفت داشته و دارد،بیشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنایع دیگر معدنی رشد چندانی ننموده ویا به طور ناقص از این صنایع بهره برداری گردیده است.

در حال حاضر به دلایل زیادی نمی توان به صنایع غیر نفتی فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگریست و جایگاه این صنایع اکنون پررنگ تر به نظر می رسند، پس باید با نگرشی درست و مدیریتی استوار این منابع را جایگزین نفت نمود.

ذغال سنگ نیز به عنوان یکی از منابع مهم معدنی غیر نفتی نیز جایگاه خود را باید پیدا کند.

معادن ذغال سنگ طبس که در کویر مرکزی ایران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخیره بیکران خود و همچنین نزدیکی به بازار مصرف یکی از با ارزش ترین معادن ایران است که می تواند نقش مهمی در صنایع غیر نفتی کشور را ایفا کند.

تلاش برای اکتشاف و بهره برداری این معادن همچنان ادامه دارد.

در این پروژه سعی شده است با تحلیل چند منطقه در حال پیشروی از لحاظ خواص ژئو مکانیکی سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص برای حفاری هر منطقه به این خواص (RMR) ارتباطی بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ بدست آوریم.

و سپس از روی رابطه بدست آمده نتیجه گیریمان را انجام دهیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:58
fsh

فهرست مطالب

چکیده ۱
رفتار شکننده و خمیری ۲
مفهوم اندرکنش ماشین – نمونه (مفهوم ماشین ، نرم و سخت) ۵
عامل مؤثر در شکست کنترل شده سنگها در ماشین آزمایش ۸
اصول و مبانی دستگاههای خود کنترل ۱۶
خلاصه ای از مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از آن توسط دستگاه خودکنترل ۲۰
نتیجه گیری ۲۸
خلاصه و پیشنهاد ۳۰
منابع ۳۱

 

منابع و مراجع:

۱- Bieniawski, Z.T., Denkhaus H.G. & Volger U.W. 1998 , Failure of fractured rock, Rock Mech., PP 323-341.

2- Brady, B.H.G & Brown E.T. 1993, Rock Mechanics for underground mining, second Edit, Chapman & Hall, London.

3- Byerlee, J.D. 1968, Brittle – ductile transition rocks. J. Geophys. Res ., Vol . 73, No. 14. Pages 4741-4750.

چکیده

مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضی از مصالح مهندسی در محدوده الاستیک خلاصه نمی شود. جهت تعیین رفتار واقعی توده های سنگی، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاری حتی پس از نقطه مقاومت نهایی، شکست و خرابی کامل سنگ نیز امری ضروری است. به همین دلیل ارزیابی رفتار و مطالعه جامع سنگ ها در آزمایشگاه توسط دستگاههای عادی آزمایش ( که صرفاً قادر به بارگذاری سنگ تا مقاومت نهایی سنگ هستند) را نمی توان به طور کامل انجام داد و نیاز به دستگاه های پیچیده و پیشرفته و مجهز به امکانات الکترونیکی است. این نوع دستگاه ها در مکانیک سنگ تحت عنوان خود کنترل ( servo- control) مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است تا حدودی مکانیزم رفتاری سنگ ها در بارگذاری، کاربرد منحنی های کامل تنش- کرنش سنگ ها، انواع آزمایش هایی که توسط این نوع دستگاه ها در دنیا انجام شده است و در پایان اندرکنش ماشین- نمونه، تاثیر سختی ماشین و نمونه در بدست آوردن این نوع منحنی ها و به طور کلی اصول و کلیات دستگاه های خود کنترل به تفصیل پرداخته شود.

۱-رفتار شکننده و خمیری

سنگ ها در اثر بارگذاری و اعمال تنش دچار دو نوع شکست می گردند. یکی شکست شکننده است و دیگری رفتار خمیری می باشد

شکست شکننده وقتی اتفاق می افتد که توانایی سنگ در تحمل بار با افزایش تغییر شکل کاهش می یابد. شکست شکننده اغلب مرتبط با تغییر شکل دایمی کوچک یا بدون تغییر شکل دایمی قبل از شکست نهایی بوده و به شرایط آزمایش بستگی دارد که ممکن است به صورت ناگهانی و انفجار گونه رخ دهد. شکست ناگهانی و انفجار گونه سنگها در معادن عمیق و با سنگ های سخت رخ می دهد. در شکل (۱) منحنی تنش- کرنش شکننده ارائه شده است.

 
   

 شکل ۱- منحنی تنش- کرنش شکننده در فشار ت محوری

ماده ای دارای رفتار خمیری می باشد که بتواند تغییر شکل دایمی را بدون از دست دادن توان خود در تحمل بار ادامه دهد. اکثر سنگ ها در فشارهای جانبی و درجه حرارت هایی که در کارهای عمرانی و معدنی با آنها مواجه می شویم، رفتاری شکننده دارند. میزان خمیری با افزایش فشار جانبی و افزایش درجه حرارت افزایش می یابد، ولی در سنگ ها هوازده، توده های سنگی شدیداً درزدار و بعضی از سنگ ها مثل سنگ های تبخیری نیز در شرایط معمول مهندسی پدیده خمیری اتفاق می افتد. در شکل (۲) منحنی تنش- کرنش خمیری ارائه شده است.

 
   

  شکل ۲- منحنی تنش- کرنش برای رفتار خمیری در فشار

افزایش فشار جانبی، سنگ را به مرحله انتقال از شکنندگی به خمیری می رساند. این مرحله، حدی از فشار جانبی است که رفتار سنگ از نوع شکننده به خمیری کامل انتقال می یابد. بایرلی (۳) فشار انتقال از شکنندگی به خمیری را حدی از فشار جانبی تعریف کرده است که در آن تنش مورد نیاز برای تشکیل صفحه شکست در نمونه سنگ برابر  با تنشی است که موجب لغزش روی آن صفحه می شود.

همان طور که اشاره شد، شکست شکننده که در سنگها تحت شرایط آزمایشگاهی یا شرایط صحرایی رخ مید هد، اغلب به طور طبیعی ناگهانی. انفجار گونه و غیر کنترل شده است. در سایر موارد از قبیل پایه های معدنی، ممکن است سنگ بعد از ظرفیت باربری  نهایی خود، در حالت کنترل شده بشکند و تغییر شکل دهد و در مقدار بار کمتری به تعادل برسد. در حالت اول، شکست انفجار گونه در تنش نهایی رخ می دهد، و بخش بعد از اوج منحنی تنش – کرنش ثبت نخواهد شد. در حالت دوم، شکست  تدریجی سنگ قابل مشاهده بوده و بخش بعد از اوج منحنی تنش- کرنش ثبت خواهد شد.

اینکه کدام یک از این دو شکل عمومی رفتار رخ خواهد داد، بستگی به سختی نسبی نمونه بارگذاری شده و سیستم بارگذاری دارد ( اعم از اینکه این سیستم ماشین آزمایش در  آزمایشگاه باشد یا توده سنگی که یک حجم درجا و در محل سنگ را در برگرفته و بار وارد می کند) در آزمایشگاه احتمال شکست کنترل نشده را می توان با به کارگیری دستگاه های آزمایش با سختی بالا یا با دستگاه های خود کنترل کاهش داد.

در عمل کاربرد این منحنی ها و مفهوم منحنی تنش- کرنش یا منحنی های نیرو- تغییر مکان سنگ های شکننده و توده های سنگی برای درک صحیح و تحلیل رفتاری سنگ هایی که شدیداً تحت تنش هستند( از قبیل پایه های معدنی و یا سازه های زیر زمینی) پر اهمیت و حیاتی است رسم این منحنی های تنش- کرنش بهترین توصیف را از نحوه تغییر شکل سنگ ها در سطوح مختلف تنش ارائه می دهند پاره ای از کاربردهای منحنی های تنش – کرنش به شرح زیر است.

۱- طراحی پیلار های معدنی در روش معدنی کاری اتاق و پایه،

۲- پیش بینی رفتار سنگ در دراز مدت،

۳- پیش بینی رفتار سازه تحت بارهای تناوبی،

۴- تعیین رفتار توده های سنگی،

۵- پیش بینی عکس العمل توده سنگ حین حفاری های زیر زمینی

۲-           مفهوم اندر کنش ماشین- نمونه ( مفهوم ماشین نرم و سخت)

وقتی ماده ای شکننده مثل سنگ در ماشین بارگذاری معمولی تحت نیروی فشار قارارمی گیرد، با افزایش بار مقداری انرژی کرنشی الاستیک در بدنه ماشین ذخیره می شود. در چنین ماشین هایی که تحت عنوان ماشین نرم شناخته می شوند. پس از رسیدن نمونه به مقاومت نهایی و گسیختگی، انرژی کرنش الاستیکی ذخیره شده در ماشین به صورت ناگهانی، آزاد شده و صفحانت بارگذاری ماشین به سرعت به سمت یکدیگر حرکت می کنند. این حرکت ناگهانی باعث خرد شدگی شدید نمونه و در نتیجه موجب شکست انفجاری آن می گردد.

همان طور که در شکل (۳) ملاحظه می شود اعمال نیروی P در یک ماشین فشاری باعث تغییر شکل  در نمونه و  در ماشین می گردد. بنابراین انرژی الاستیک ذخیره شده در ماشین(  طبقه رابطه (۱) به دست می آید.(۱)

با این تعریف که شیب منحنی نیرو – تغییر مکان محوری نشانگر صلیب ماشین می باشد، مطابق شکل (۴) خواهیم داشت.(۲)

و در نتیجه رابطه (۳) به دست می آید(۳)

رابطه اخیر نشان میدهد که هر چه صلیب ماشین بیشتر باشد، انرژی الاستیک ذخیره شده در آن کم تر خواهد بود. بدین ترتیب اثر تخریبی ماشین آزمایش روی نمونه کاهش می یابد. به عبارت دیگر برای اجتناب از شکستن انفجاری نمونه ها، لازم است که صلبیت  ماشین به مراتب بیشتر ازصلبیت نمونه پس از گسیختگی باشد که این خاصیت در ماشین های آزمایش نرم وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:58
fsh

معدن دولومیت شهرضا

فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل اول: شناخت دولومیت۲
فصل دوم: بررسی دولومیت۶
فصل سوم: تاریخچه دولومیت۱۵
فصل چهارم: بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران (با استفاده از اطلاعات اداره آمار
ایران) ۳۶
فصل پنجم: دولومیت در دیگر قاره ها۵۲
فصل ششم: مراحل استخراج دولومیت.۵۶
فصل هفتم: درباره معدن و کارخانه کانه آرایی دولومیت شهرضا۶۳
مقدمه
با توجه به اهمیت کانسارهای غیر فلزی در این پروژه به یکی از کانسارهای غیر فلزی مهم یعنی دولومیت که مصارف عمده‌ای در صنعت دارد پرداخته شده است.
دولومیت با فرمول شیمیایی Camg(Co3)2 شناخته می شود.
در این پروژه اطلاعاتی راجع به شناخت دولومیت، کانی شناسی، موارد کاربرد، ذخایر، بررسی آماری معادن دولومیت (شامل ۱۰ معدن) و همچنین بررسی کلی دولومیت آورده شده است. سپس به بررسی ذخایر دولومیت در جهان پرداخته و اطلاعاتی در مورد معادن دولومیت ایالات متحده آورده شده است، همچنین توضیحاتی در مورد مراحل اکتشاف و استخراج دولومیت آورده شده است.
استخراج دولومیت در دنیا گاهی بسیار پیچیده و با روشهای زیر زمینی صورت می‌گیرد. در صورتی که استخراج دولومیت در ایران اغلب بسیار ساده بوده و کلاً به صورت روباز استخراج می شود.
در پایان به بررسی یکی از معادن دولومیت ایران بنام معدن دولومیت شهرضا پرداخته و سعی شده است توضیحاتی درباره منطقه معدن، ذخیره، طرز کار، مراحل و چگونگی استخراج دولومیت در این معدن در اختیار خوانندگان قرار داده شود…………..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:57
fsh


دانلود پاورپوینت مبانی طب سنتی ایران

دانلود-پاورپوینت-مبانی-طب-سنتی-ایراندانلود پاورپوینت مبانی طب سنتی ایراندانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:55
fsh


حوادث ناشی از کار و علل آن- در 35 صفحه-docx

حوادث-ناشی-از-کار-و-علل-آن-در-35-صفحه-docxاین فایل در قالب ورد در مورد حوادث ناشی از کار و علل آن می باشد در 35 صفحهدانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:51
fsh


دانلود مقاله تحقیقی فرآورده های غلات (جو - چاودار -ارزن- ذرت ،ارزش غذایی ذرت،فرآوری ذرت و محصولات ذرت

دانلود-مقاله-تحقیقی-فرآورده-های-غلات-(جو--چاودار-ارزن-ذرت-ارزش-غذایی-ذرت-فرآوری-ذرت-و-محصولات-ذرتمقاله فرآورده های غلات (جو - چاودار -ارزن- ذرت ،ارزش غذایی ذرت،فرآوری ذرت و محصولات ذرت ) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 7دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:47
fsh


دانلود مقاله ترجمه شده یک روش مشاوره از راه دور سیار برای خدمات مراقبت خانگی A Mobile Teleconference

دانلود-مقاله-ترجمه-شده-یک-روش-مشاوره-از-راه-دور-سیار-برای-خدمات-مراقبت-خانگی-a-mobile-teleconferenceمقاله ترجمه شده یک روش مشاوره از راه دور سیار برای خدمات مراقبت خانگی A Mobile Teleconference System For Homecare Services نوع فایل : Word تعداد صفحات : 15دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 December 16 ، 08:39
fsh